สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิสาข์นภัสดิ์  รัตนจันทร์
 
1. นางสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรมงคล  อุตระศักดิ์
 
1. นางศศิธร  พฤติยะนันต์
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชิษณุพงศ์  ไชยมงคล
 
1. นางศศิธร  พฤติยะนันต์
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วันดี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทีระวงค์
 
1. นางยุพา  สิทธิประเวช
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชโคตร
2. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  แสงมณีรัตน์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรวงแสวง
 
1. นางยุพิน  กูลลักษณ์
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  ใจสัตย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัญเจริญ
3. นางสาวอัญฐิการ์  แสนปัญญา
 
1. นางเย็นตา  อมตวณิชกุล
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายธาร  ศรีมอญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีกุนชัย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เดชอุดม
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรศักดิ์  ไชยจินดา
2. นายวรานนท์  รินคำ
 
1. นายปรัญชัย  ใจมา
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คัมภีระ
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
2. นายปรีชา  สายมณี
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.24 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประเสริฐ  ชมชื่น
2. นายวรานนท์  รินคำ
3. นางสาวอมรรัตน์  หล้ามูล
 
1. นางสาวจิดรานุช  นะติ๊บ
2. นางอุมารินทร์  แสงหาญ
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขวัญชัย  ใจทน
2. นายอนุชิต  ศรีนรจันทร์
3. นายอนุศักดิ์  ศรีนรจันทร์
 
1. นางสาวจิดรานุช  นะติ๊บ
2. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เงาทอง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยกันทา
 
1. นางสาวจิดรานุช  นะติ๊บ
2. นายปรีชา  สายมณี
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินห์ดาภา  จันทะ
2. นางสาวนิตยา  อ่อนเอี่ยม
3. นางสาวพิมพกานต์  อนันทวัธน์
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 5 1. นางสาวสมลักษณ์  ปันศรี
 
1. นางสุรีรัตน์  โพธิ์กัน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชุ่มใจ
2. เด็กชายทินภัทร  ลังกาพิงค์
 
1. นางสาวรัศมี  พงษ์ตา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัทธนันท์  ปีนัง
2. นายอัษฏาวุฒิ  เป็งคำ
 
1. นางสาวรัศมี  พงษ์ตา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญพัฒน์  กำจัด
2. นางสาวกาญจนา  ศิริจอมแปง
3. เด็กหญิงจิตอาภา  นามวรรณ์
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  กาวิลา
5. นางสาวธณัฐฐา  ตินราช
6. นางสาวนรีจิต  สังเกตุ
7. นางสาวนันทกา  สามตา
8. นางสาวนิชานาถ  บริพันธ์
9. นางสาวภัณฑิรา  กันทิโน
10. นางสาวรัตน์ติกานต์  นามแก้ว
11. นางสาวลฏาภา  พรหมเทพ
12. นางสาววารุณี  ก้อนทองคำ
13. นางสาวสุวิมล  พะชี
14. นางสาวอนงค์นาฏ  เ้ถ้าจันต๊ะ
15. นางสาวโศภนิส  สมบูรณ์
 
1. นางสุพัตรา  ธนัญชัย
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุกันทา
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญหมื่น
3. นายศุภโชค  จันติมา
 
1. นางวัชรา  สุวรรณโสภณ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  กาลอ
2. นางสาวนครินทร์  ปิวรรณา
3. นางสาวอำภา  ชัยมงคล
 
1. นางวัชรา  สุวรรณโสภณ
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจิราพร  แพ่งจันทึก
 
1. นางสุภัค  ศรีฝั้น
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุจิราพร  แพ่งจันทึก
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุจิราพร  แพ่งจันทึก
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
28 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิติพงษ์  จะนะ
2. นายชิษนุพงศ์  ไชยมงคล
3. นางสาวณัชชารีย์  รัตนากุณฑลทิพย์
4. นายทวีทรัพย์  วงศ์กาวี
5. นางสาวธัญญารัตน์  ศิริสุวรรณ์
6. นายนิติรักษ์  รักษ์กิตติวรกุล
7. นางสาวปรีญาพร  เจริญพร
8. นางสาวมัชฌิมา  เพียรพนัสสัก
9. นางสาวศศิธร  พันธุ์ทอง
10. นายเกียรติคุณ  นวลจันทร์
 
1. นางราตรี  นามเทพ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริญญารัตน์  สันกลกิจ
2. นางสาวภัทรภรณ์  โสภา
3. นางสาวสุรีย์พร  วงษ์คำ
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธิดา  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงลาวัลย์  สมโภชน์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเงา
2. เด็กชายปิยะพงค์  แซ่ลี
3. เด็กชายสุวิทย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพงษ์  พรหมสนธิ
2. นายวิทวัส  แสงบุญ
3. นายเกียรติชัย  พิมสาร
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  อูปขาว
2. นายนพดล  เพชรชำนาญ
3. นางสาวพิกุล  คำชัย
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภิรมย์
2. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  คำป๊ก
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคัคณางค์  เข็มกำเนิด
2. นางสาวรัชนี  ดีมงคล
3. นางสาวอภิชญา  วงษาวิชัย
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญวดี  ธนภัทรณัฐมน
2. เด็กชายแผ่นดิน  น้อยวรรณา
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรณกฤษ  บุญปันเชื้อ
2. นายวรเทพ  ศรีสุข
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
 
38 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิภรณ์  อ่อนนุ่ม
 
1. MissKelly  Quinlan
 
39 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  เศวตกนิษฐ์
 
1. นางพัดชา  วงศ์ยิ้มย่อง
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  กันทาวัง
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูวงศ์