สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  วงศ์จีนา
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. สามเณรอนุชา  ศรีหิรัญ
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 52.68 เข้าร่วม 10 1. สามเณรจักรี  ผลคำมา
 
1. นายดวงจันทร์  ขอดแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. สามเณรณัฐพงษ์  เรือนเหล็ก
 
1. นายดวงจันทร์  ขอดแก้ว
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 7 1. สามเณรภานุพงษ์  นวลสนิท
 
1. นายบุญส่ง  สมบูรณ์มา
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 40.9 เข้าร่วม 10 1. สามเณรปฏิภาณ  ตันติภูษานนท์
 
1. นายบุญส่ง  สมบูรณมา
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 1. สามเณรปิยวัช  ก๋าต๊ะ
2. สามเณรวัชระ  ศรีเมืองมูล
3. สามเณรสุรศักดิ์  ไชยบุตร
 
1. นางสาวนงนุช  กมล
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.8 เงิน 9 1. สามเณรธนวัฒน์  ปาริสิน
2. สามเณรธีรพงษ์  สิงทร
3. สามเณรสุพรชัย  สิจึง
 
1. นางสาวสาวิตรี  มณีดวงฤทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. สามเณรปฏิภาณ  คำเทพ
2. สามเณรปริญญา  รินยานะ
3. สามเณรวัชรพงษ์  ปิงชัย
 
1. นายวัชระ  คำรินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. สามเณรธนกฤต  วนาเฉลิมภูมิ
2. สามเณรยุทธพิชัย  สกุลณ๊
3. สามเณรวุฒิชัย  อินเสาร์
4. สามเณรสมชาย  เล่าไทวนันท์
5. สามเณรสุรพล  แซ่ยะ
 
1. พระศักดิ์นรินทร์  กนฺตสีโล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.25 เงิน 7 1. สามเณรณัฐพงษ์  มณีรักษ์
 
1. พระศักดิ์นรินทร์  กนฺตสีโล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรทวีศักดิ์  ปริญญา
2. สามเณรพงษ์ชัย  คุณโย
3. สามเณรภิรมย์พร  วงค์ทะวรรณ
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. สามเณรกฤษดา  มะจันทร์
2. สามเณรพิศาล  ปัญทะวงค์
3. สามเณรวรพงษ์  เพ็ชรมหาพรม
4. สามเณรสงกรานต์  หักทะเล
5. สามเณรสันติ  เชิดชูคุณธรรม
 
1. พระพิเชษฐ์  ปิยธมฺโม
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.64 ทอง 4 1. สามเณรจัตตุพล  แปงน้อย
2. สามเณรรัชต  เสมอใจ
3. สามเณรศิริพงษ์  สามใบ
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 6 1. สามเณรธนภัทร  ดวงจิตร
2. สามเณรพงศกร  บุญมาลา
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. สามเณรชนายุทธ  จิโน
2. สามเณรธนภัทร  อินต๊ะแก้ว
3. สามเณรธีรพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. พระทวีชัย  คมฺภีรโต
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง 7 1. สามเณรจิรพงษ์  คำหมื่นยอง
2. สามเณรยืนยง  หาวา
3. สามเณรอภิสิทธิ์  ไชยทอง
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ