สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  วงศ์จีนา
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. สามเณรอนุชา  ศรีหิรัญ
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 52.68 เข้าร่วม 10 1. สามเณรจักรี  ผลคำมา
 
1. นายดวงจันทร์  ขอดแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. สามเณรณัฐพงษ์  เรือนเหล็ก
 
1. นายดวงจันทร์  ขอดแก้ว
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 40.9 เข้าร่วม 10 1. สามเณรปฏิภาณ  ตันติภูษานนท์
 
1. นายบุญส่ง  สมบูรณมา