สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 7 1. สามเณรภานุพงษ์  นวลสนิท
 
1. นายบุญส่ง  สมบูรณ์มา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 6 1. สามเณรธนภัทร  ดวงจิตร
2. สามเณรพงศกร  บุญมาลา
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง 7 1. สามเณรจิรพงษ์  คำหมื่นยอง
2. สามเณรยืนยง  หาวา
3. สามเณรอภิสิทธิ์  ไชยทอง
 
1. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ