สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. สามเณรทวีศักดิ์  ปริญญา
2. สามเณรพงษ์ชัย  คุณโย
3. สามเณรภิรมย์พร  วงค์ทะวรรณ
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.64 ทอง 4 1. สามเณรจัตตุพล  แปงน้อย
2. สามเณรรัชต  เสมอใจ
3. สามเณรศิริพงษ์  สามใบ
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. สามเณรชนายุทธ  จิโน
2. สามเณรธนภัทร  อินต๊ะแก้ว
3. สามเณรธีรพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. พระทวีชัย  คมฺภีรโต