สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  จิรัมย์
 
1. นายถนอม  เสาร์เป็ง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญสูนย์
 
1. นายถนอม  เสาร์เป็ง
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  โฮมวงค์
 
1. นายถนอม  เสาร์เป็ง
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมมี
 
1. นายถนอม  เสาร์เป็ง
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤทัย  บัวลาแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบจากติ๊บ
 
1. นายถนอม  เสาร์เป็ง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายธนัฐพงษ์  โรจน์ปรียา
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีพร้าว
2. เด็กหญิงนารดา  เต็มสกุล
3. เด็กหญิงสิตา  ปัญญา
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายสงกรานต์  จันธิมา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองระอา
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  หวังฟังกลาง
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงนันทวัน  หน่อคำ
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทาโน
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  ดงชา
 
1. นางสาวศิริญญา  นะวะโต
2. นางสาวสุภจิรา  ชัยรัตน์
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนุพงษ์  เชื้อจันทร์ทา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พงศ์จา
3. เด็กหญิงสุวดี  พูลเสม
 
1. นางอุษณีย์  ฟองคำ
2. นายโชคชัย  โชคภัทรชัย
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติวินท์  กิจติ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทาสิงห์คำ
3. เด็กชายมานัชรินทร์  ยะอานัน
 
1. นางสาวศิริญญา  นะวะโต
2. นางสาวสุภจิรา  ชัยรัตน์
 
13 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ฝูงคน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ทาโน
 
1. นางสาวสุรพิมพ์  แก้วแปงจันทร์
2. นายโชคชัย  โชคภัทรชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงพิมผกา  สีมา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แดงคำดี
3. เด็กหญิงอรนิสา  บุญศรี
4. เด็กหญิงแดง  ลุงเฮือง
5. เด็กหญิงโบว์  สุงมาด
 
1. นายทองดี  ตาสา
2. นางศศิวรรณ  แก้วอ้น
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงแพรสพรรณ  แดงคำดี
 
1. นางศศิวรรณ  แก้วอ้น
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนำชาย  เสาร์เป็ง
2. เด็กหญิงสุวดี  พูลเสม
 
1. นายทองดี  ตาสา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จาคำ
2. เด็กหญิงถิรพร  แดงปะละ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันตาแก้ว
4. เด็กหญิงนงคราญ  ดาววงศ์
5. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  บัวขาว
6. เด็กหญิงนิรชา  สิงห์ทอง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อุตตมงค์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพประชา
9. เด็กหญิงวาสนา  คำทอง
10. เด็กหญิงเจนจีรา  ไชยอิ่นคำ
 
1. นายทองดี  ตาสา
2. นางศศิวรรณ  แก้วอ้น
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินตนา  โปธา
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สมถวิล
3. เด็กหญิงษรสวรรค์  สมถวิล
 
1. นางภัทริณี  ฟองศรี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมเกียรติ  สนม่วง
2. เด็กหญิงสายฝน  ธรรมทอง
 
1. นางภัทริณี  ฟองศรี
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงประกายพฤกษ์  ยะมะโน
 
1. นายวาที  สนิกะวาที
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันลดา  สวรรค์เมฆ
 
1. นายวาที  สนิกะวาที
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงพงศ์พิสมัย  จิตติกรกาญจน์
2. เด็กหญิงอนุษา  รังทะษี
3. เด็กหญิงเมทินีญา  ปินตายศ
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เขียววรรณ
2. เด็กหญิงธยาน์  เหลี่ยวรุ่งเรือง
3. เด็กชายพงศธร  สิงห์ทร
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งศีรีลักษณ์  อินทจักร์
2. เด็กหญิงอังคณา  โปธา
 
1. นางสาวนันทิดา  ไชยขาว
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วุฒิคุณ
3. เด็กหญิงอ่อน  ลุงเฮือง
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินถาเขียว
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขมาลา
3. เด็กหญิงแพรวผกา  สุโข
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยนัท  บุญด้วง
2. เด็กหญิงพงษ์ลดา  จิตติกรกาญจน์
3. เด็กหญิงอธิชา  คำปวน
 
1. นางสาวนันทิดา  ไชยขาว
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  มาลี
2. เด็กชายพิริยะ  ฮาร์
 
1. นายสุขสันต์  แซ่จ๋าว
 
29 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ต่ายธานี
 
1. นางวันวิสา  พิละกันธา
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธยาน์  เหลี่ยวรุ่งเรือง
 
1. นางวันวิสา  พิละกันธา
 
31 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  มะโนเรือง
 
1. นางวันวิสา  พิละกันธา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจคำ
2. เด็กชายไชยเชาวน์  เสาร์เป็ง
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัฐพงษ์  โรจน์ปรียา
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน