สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  มาลี
2. เด็กชายพิริยะ  ฮาร์
 
1. นายสุขสันต์  แซ่จ๋าว
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  มะโนเรือง
 
1. นางวันวิสา  พิละกันธา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจคำ
2. เด็กชายไชยเชาวน์  เสาร์เป็ง
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัฐพงษ์  โรจน์ปรียา
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน