สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วุฒิคุณ
3. เด็กหญิงอ่อน  ลุงเฮือง
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยนัท  บุญด้วง
2. เด็กหญิงพงษ์ลดา  จิตติกรกาญจน์
3. เด็กหญิงอธิชา  คำปวน
 
1. นางสาวนันทิดา  ไชยขาว