สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทวิช   ทวีประศาสน์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  รินแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 9.8 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำวงค์ษา
2. เด็กชายนริศพงศ์  นิ้มสถานันธ์
3. เด็กชายสินเพิ่มพูน  ขัติยศ
 
1. นายมีนธนา  อิ่มวงษ์
2. นางสาวสร้อยนภา  สิทธิพรม
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนิมิต  นิรมลมณฑล
 
1. นายปฐมินทร์  รักษ์คมนา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ์  กมลโกมุท
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
8 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นางสาวนันณ์นภัส  เรือนประเสริฐ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงจุนโกะ  ชิโอมิ
 
1. นางชลากร  สินธุสะอาด
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัฒนาพร  พิพัฒนานันท์
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงClaire   J.tabamo
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทับทิมไท
3. เด็กหญิงพรนิมิต  นิรมลมณฑล
4. เด็กหญิงพัฒนาพร  พิพัฒนานันท์
5. เด็กชายรัชพล  สุนทร
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
2. นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  พิรุณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิชพล  จงงามวิไล
2. เด็กหญิงยัสมิน  ฮักมูน
 
1. นางสาวจิดาพันธุ์  ศรีเทศ
2. นายทัชธชา  ปัญญารัตน์