สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทวิช   ทวีประศาสน์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  รินแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 9.8 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำวงค์ษา
2. เด็กชายนริศพงศ์  นิ้มสถานันธ์
3. เด็กชายสินเพิ่มพูน  ขัติยศ
 
1. นายมีนธนา  อิ่มวงษ์
2. นางสาวสร้อยนภา  สิทธิพรม