สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิชพล  จงงามวิไล
2. เด็กหญิงยัสมิน  ฮักมูน
 
1. นางสาวจิดาพันธุ์  ศรีเทศ
2. นายทัชธชา  ปัญญารัตน์