สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงClaire   J.tabamo
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทับทิมไท
3. เด็กหญิงพรนิมิต  นิรมลมณฑล
4. เด็กหญิงพัฒนาพร  พิพัฒนานันท์
5. เด็กชายรัชพล  สุนทร
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
2. นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์