สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 1. สามเณรพงศภัค  แซ่ลี
 
1. นางยุพเรศ  ถนอมเสียง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. สามเณรชนม์ณกานต์  โปธิ
2. สามเณรวัฒนา  เปียงมูล
 
1. นางปราณี  แก้วเป็ง
2. นางยุพเรศ  ถนอมเสียง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. สามเณรทรงธรรม  โชคมณีรุ่งเรือง
2. สามเณรสุทิตย์  สดุดีอรัญไพร
 
1. นางปราณี  แก้วเป็ง
2. นางยุพเรศ  ถนอมเสียง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. สามเณรณัฐพนธ์  สัมฤทธิ์
2. สามเณรศรายุทธ  ปันโย
3. สามเณรอมรศักดิ์  อุ้มเคอ
 
1. นางสาวพัชรนันท์  คำดำ