สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. สามเณรชนม์ณกานต์  โปธิ
2. สามเณรวัฒนา  เปียงมูล
 
1. นางปราณี  แก้วเป็ง
2. นางยุพเรศ  ถนอมเสียง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. สามเณรทรงธรรม  โชคมณีรุ่งเรือง
2. สามเณรสุทิตย์  สดุดีอรัญไพร
 
1. นางปราณี  แก้วเป็ง
2. นางยุพเรศ  ถนอมเสียง