สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. สามเณรณัฐพนธ์  สัมฤทธิ์
2. สามเณรศรายุทธ  ปันโย
3. สามเณรอมรศักดิ์  อุ้มเคอ
 
1. นางสาวพัชรนันท์  คำดำ