สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.69 เข้าร่วม 6 1. สามเณรฉัตรชัย  นันทกุลพลพินิจ
 
1. นางพัฒนา  วรรณใหม่
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 1. สามเณรรักเดช  สัจจะปรเมษฐ
 
1. นางอัมพร  นาคชุ่ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 5 1. สามเณรธีรเศรษฐ์  เลิศนภาศิริ
 
1. นายศิริสิทธิ์  วรโงน
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 5 1. สามเณรธัญเกียรติ์  เลิศนภาศิริ
 
1. พระณัฐพล  สุยะวงศ์