สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. สามเณรชินกร  ชมได้พร
 
1. นางพัฒนา  วรรณใหม่
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. สามเณรบุญญฤทธิ์  ศรีวิชัย
 
1. นางพัฒนา  วรรณใหม่
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. สามเณรกฤษณพันธ์  ตั้นแก้ว
2. สามเณรศภณัฐ  ขันคำ
 
1. นางสาวขวัญดาว  มิลิซ้อน
2. นางสาวชุติธากุล  อุปนันท์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. สามเณรเกรียงไกร  หน่อมา
2. สามเณรแสงหลู่  ลุงมาตร
 
1. นางสาวขวัญดาว  มิลิซ้อน
2. นางสาวชุติธากุล  อุปนันท์