สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสืบนทีธรรม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัญชพร   กาวิโล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.69 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.6 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิทิพย์ป้อ
2. เด็กชายธิปัตย์  สุภาปัญญา
3. เด็กชายนันทวุฒิ  เกตุรัตน์
 
1. นางสาวอุดมพร  สีแปง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  สิริกัน
2. เด็กหญิงรัตนติยากร  คงตัน
 
1. นายปฤญจ์  ทราธร
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรัญวดี  บุญชัย
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิริญา  โสดามุก
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
7 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงยลรดี  สกุลนภาลัย
2. เด็กชายศรัณย์  เมฆวัน
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
8 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุเทพ  มาลีศรีสุกใส
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัคพงษ์  หอมสวย
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมรัตน์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่เฮอ
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
10 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  ชัยเงินตรา
 
1. นายอุทิศ   กันทขัติ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวนิภาพร  วานิคม
 
1. นายอนุรักษ์  ประกรทิพย์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลทิราณ์  บุญชัย
 
1. นายอนุรักษ์  อมรทิพย์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาพร  วาทิคม
 
1. นายอุทิศ  กันทขัติ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธมล  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนิธิพร  นิธิมงคล
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจดี
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐกร  ชนะวัฒน์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงค์
 
1. นางสาวอารีพร  วงค์ชัย
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญภู
 
1. นางมาลี  สุริยะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงดาริน  นภาศิริพนา
 
1. นางมาลี  สุริยะ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  พงศ์พุฒิ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  แสงคำกุล
 
1. นางสาวธีราภรณ์   เหล่าพนาพฤกษ์