สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสืบนทีธรรม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัญชพร   กาวิโล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.69 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.6 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิทิพย์ป้อ
2. เด็กชายธิปัตย์  สุภาปัญญา
3. เด็กชายนันทวุฒิ  เกตุรัตน์
 
1. นางสาวอุดมพร  สีแปง