สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสืบนทีธรรม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงยลรดี  สกุลนภาลัย
2. เด็กชายศรัณย์  เมฆวัน
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐกร  ชนะวัฒน์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงค์
 
1. นางสาวอารีพร  วงค์ชัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  พงศ์พุฒิ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  แสงคำกุล
 
1. นางสาวธีราภรณ์   เหล่าพนาพฤกษ์