สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสืบนทีธรรม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  สิริกัน
2. เด็กหญิงรัตนติยากร  คงตัน
 
1. นายปฤญจ์  ทราธร
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรัญวดี  บุญชัย
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิริญา  โสดามุก
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
4 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุเทพ  มาลีศรีสุกใส
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัคพงษ์  หอมสวย
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมรัตน์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่เฮอ
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป
 
6 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  ชัยเงินตรา
 
1. นายอุทิศ   กันทขัติ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวนิภาพร  วานิคม
 
1. นายอนุรักษ์  ประกรทิพย์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลทิราณ์  บุญชัย
 
1. นายอนุรักษ์  อมรทิพย์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธมล  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนิธิพร  นิธิมงคล
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจดี
 
1. นายอนุรักษ์  ปกรณ์ฑิป