สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทรงคำ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุทธาทิพย์  รบมีชัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวนภัสสร  จันทะศักดิ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พชรธรโกศล
2. เด็กหญิงณัฐชา  อุดหนุด
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  สมเจริญ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาปราพร  ปัญญาแดง
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.4 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอุมาพร  เขียวยะ
2. เด็กหญิงโสภิตรา  ตาคำวัน
3. เด็กหญิงไอรินทร์  อยู่ทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะโนรส
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐนรี  อุประโมงค์
2. นายภานุพงษ์  มาศิริ
3. นางสาวสุภัทราวรรณ  อินต๊ะ
 
1. นางสาวพรธนา  พงษ์ดง
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 1. นายญานวรุตม์  เนตรทิพย์
2. นายวิธวิทย์  ดวงฤทธิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินภักดี
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะโนรส
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 1. นางสาวกนกภรณ์  จันทร์ผ่อง
2. นายกฤษณพงศ์  วงค์คำ
3. นายณัฐนิช  ฟูฟุ้ง
 
1. นางสาวพรธนา  พงษ์ดง
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนบดี  ทิพยะ
2. นายวัชรพล  มณเทียน
3. นายอธิราช  นิ่มอนันต์
 
1. นายนิรุตต์  บุญหล้า
2. นายวรพัทธ์  จองสกุล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธรรมธัช  สุนันทนานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีคำสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จินะคำปา
2. เด็กชายศุภกฤต  รอดเรือน
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  แสนจาย
2. นางสาวพรจริยา  เขียวยะ
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรนันท์  ยุทธไกรชัยศรี
2. นายภัทรพล  สนธิ
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐชัย  เทียมยศ
2. เด็กชายภูศิน  สุพุง
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
18 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.99 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินต๊ะวงค์
 
1. นางกันยาณี  สุวรรณทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.99 เงิน 4 1. นางสาวสุวนันท์  เตชะ
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศรัญญา  พันธุสา
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิรัติกาญจน์  พรมมืด
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
22 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรางค์  เสวยราช
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
23 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 64.28 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยะธิดา  คำพิละ
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉายา  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงหทัยวัลภ์  ตันสวัสดิ์
 
1. นางสาวกันยาณี  สุวรรณทอง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติ  ไมรินทร์
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาณัท  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาพร  โพธิธาตุ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัญชิสา  โยกาศ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตตา  ปินทิโย
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน