สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุทธาทิพย์  รบมีชัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.4 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอุมาพร  เขียวยะ
2. เด็กหญิงโสภิตรา  ตาคำวัน
3. เด็กหญิงไอรินทร์  อยู่ทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะโนรส
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐนรี  อุประโมงค์
2. นายภานุพงษ์  มาศิริ
3. นางสาวสุภัทราวรรณ  อินต๊ะ
 
1. นางสาวพรธนา  พงษ์ดง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนบดี  ทิพยะ
2. นายวัชรพล  มณเทียน
3. นายอธิราช  นิ่มอนันต์
 
1. นายนิรุตต์  บุญหล้า
2. นายวรพัทธ์  จองสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศรัญญา  พันธุสา
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิรัติกาญจน์  พรมมืด
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉายา  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงหทัยวัลภ์  ตันสวัสดิ์
 
1. นางสาวกันยาณี  สุวรรณทอง