สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทรงคำ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 1. นายญานวรุตม์  เนตรทิพย์
2. นายวิธวิทย์  ดวงฤทธิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินภักดี
 
1. นางสาวสาวิตรี  มะโนรส
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  แสนจาย
2. นางสาวพรจริยา  เขียวยะ
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
4 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.99 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินต๊ะวงค์
 
1. นางกันยาณี  สุวรรณทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรางค์  เสวยราช
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 64.28 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยะธิดา  คำพิละ
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัญชิสา  โยกาศ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน