สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวนภัสสร  จันทะศักดิ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พชรธรโกศล
2. เด็กหญิงณัฐชา  อุดหนุด
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 1. นางสาวกนกภรณ์  จันทร์ผ่อง
2. นายกฤษณพงศ์  วงค์คำ
3. นายณัฐนิช  ฟูฟุ้ง
 
1. นางสาวพรธนา  พงษ์ดง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.99 เงิน 4 1. นางสาวสุวนันท์  เตชะ
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติ  ไมรินทร์
 
1. นางสาวจีระพันธ์  บุษดาคำ