สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  สมเจริญ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาปราพร  ปัญญาแดง
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธรรมธัช  สุนันทนานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีคำสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จินะคำปา
2. เด็กชายศุภกฤต  รอดเรือน
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรนันท์  ยุทธไกรชัยศรี
2. นายภัทรพล  สนธิ
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐชัย  เทียมยศ
2. เด็กชายภูศิน  สุพุง
 
1. นายเอกลักษณ์  คำอ้วน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาณัท  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาพร  โพธิธาตุ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตตา  ปินทิโย
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน