สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชิตา  อินถา
 
1. นางฉันทนา  อัมโรจน์
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวถนิมรักษ์  พระบาง
2. นางสาววันทิวา  สุบรรณรัตน์
 
1. นายปสาธ์น  แพทอง
2. นายมานิตย์  เขตสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายวรธน  ทองคำ
 
1. นางสาวธนัชชา  แสงจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสาร์แก้ว
 
1. นางปิยวดี  สมจิตต์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริประภา   สมถา
 
1. นางสาวธนัชชา  แสงจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายพลังธรรม  ทับทิม
 
1. นายชนินทร์  ยาระณะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคชรัตน์  ศรีธิ
2. เด็กชายทวีสิน  สิงห์กัณฑ์
3. เด็กหญิงปราณี  แซ่หลอ
4. เด็กหญิงพรรษาวดี   ชาวลี้แสน
5. เด็กหญิงวริศรา  กันธิยะ
 
1. นางสาววราภรณ์  พูดตรง
2. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  พรหมติ๊บ
 
1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ