สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายณัฐวุฒิ   ปาลี
2. นายวชิรนนท์   จินาราช
3. นางสาวศุภนุช  ต๊ะมา
 
1. นายศราวุฒิ  สมบูรณ์
2. นายสมบูรณ์  สุริยา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวัทน์  อินเทพ
2. นายกลวัชร  จันทร์ฟู
3. นายจีราวัฒน์  ขยันการ
4. นายณัฐกานต์  ปัญญาเรือน
5. นางสาวณัฐริกา  จินดา
 
1. นายประจวบ  คำพิชัย
2. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  หลวงลูน
2. เด็กหญิงธนพร  ตื้อยศ
3. นางสาวธนภรณ์  นาคชุ่ม
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทร์ธิมา
5. เด็กหญิงนพรัตน์  พึ่งผลพฤกษ์
6. นางสาวปภาวดี  บุญปั๋น
7. นางสาวพันทิรา  รุ่งเจริญ
8. นางสาวรัตติยากร  ทวีสัตย์
9. เด็กหญิงสิรีธร  วงค์ปัญญา
10. นางสาวอารีรัตน์  จิตประจง
 
1. นางสาวนิธิ์วดี  เจดีย์ถา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวชนากานต์  ไชยนิเวศน์
2. นายชัชวาลย์  กันทะอ้าย
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิตธิตา  เรือนมูล
2. เด็กชายณัฐพล  มาลีเซน
 
1. นางสาวณฐกฤษกา  มงคล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  คุณา
2. นายนนทวัฒน์  ปันใจ
 
1. นายประธาน  ลิปตะสิิริ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศิริรัตนประภากร
2. เด็กชายกล  ใจปวน
3. เด็กชายสิงห์หัทย์  ลีทเกนฮอสท์
 
1. นายชานน  สุวี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายณัฐนนท์  เมตุลา
2. นายนราวิชญ์  ภิญโญฤทธิ์
 
1. นายชานนท์  สุวี
 
9 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรียา   ทองกลั่น
 
1. นางอำพร  ดวงวาส
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ตันจ้อย
 
1. นางปรารถนา  จีนาใหม่
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 74.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุดา   เรือนมูล
2. นางสาวณัฎฐธิดา  อปินะ
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  กุลสัมพันธ์
4. นางสาวธาราวดี  สุภากัน
5. นางสาวแคทรีน  โก
 
1. นางสิตา  กันจินะ
2. นางอรนุช  งอกศักดา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลธิศ  แสนก่อ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศพฤกษ์พนา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโจเซฟ  โคลส์
 
1. นางสาวภธิรารัช   ยืนยง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินตา
2. เด็กชายธนัท  แสงปี
 
1. นางปิยวดี  สมจิตต์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  สุขคำ
 
1. นายนรกานต์  นรเศรษฐกานต์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสลิตา  ตานะกุล
 
1. นางวิไล  พิรา