สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.69 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ติ๊บดง
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกตน์สิริ  รัตนจันทร์
 
1. นางถนอมนวล  ออรพินท์
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวีธารณ์  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางนิภาวรรณ  หาวิทย์
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวิชญา  เป็งแดง
 
1. นางสายทอง  สุดเขต
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริศรา  ใจแก้ว
 
1. นางภาวินี  บุญธิมา
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิยา  คำทิพย์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ปัญญาใจ๋
 
1. นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์
2. นางวิยะดา  ชุมรักษา
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.43 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมา  เตจา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ดวงไทย
3. เด็กชายวชิรวิทญ์  คำแปง
 
1. นางวลัยภรณ์  เขตสิทธิ์
2. นางศรีพูล  ศรีวิลัย
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนาตยา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  คำหน้อย
3. นายเกียรติศักดิ์  จิโน
 
1. นางสุบิน  ตระการศิริ
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภณิดา  อินทร์ถา
2. เด็กหญิงศิวนันท์  เทพพรหม
3. เด็กหญิงอโณทัย  ชื่นรินทร์
 
1. นางดวงใจ  ดวงลาภา
2. นางวารุณี  โพธาสินธุ์
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  อินทร์โสภา
2. นางสาวณัฎฐา  ดวงประเสริฐ
3. นายสมพงษ์  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวทิพากร  สมโน
2. นางปราณี  ฌายีเนตร
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินตา
2. เด็กชายธนัท  แสงปี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สร้อยวงค์
 
1. นางสาวทิฐิณัฐ  กิจโร
2. นางสาววรนุช  สุดวง
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  มหาวงค์
2. เด็กชายณัฐวิทย์  ถาวรศรี
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ใจมา
 
1. นางยุพิน  เสมอใจ
2. นายวัชรินทร์  ภีระจันทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวชฎาภรณ์  มูลออน
2. นางสาวปริษฎา  แสนฝั้น
3. นางสาวอายนา  แสงจันทรา
 
1. นางกมลพร  นวกิจบำรุง
2. นางสาวเจนจิรา  คำวงศ์ศา
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริ
2. เด็กชายสกาวเดือน  กันธะหน้อย
 
1. นายสมบูรณ์  สุริยา
 
15 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิต  ขาตา
2. นายธีระวัฒน์  อินทวงศ์
 
1. นางสาวจันทน์หอม  กันทากุ่ง
2. นางสาวลาวัณย์  แหวนเพชร
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณนันท์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายสุพพัต  ธรรมคุณ
 
1. นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ
2. นางยุพิน  ชัยพรหม
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันยกร  ตุ๋นสัก
2. เด็กชายพงษกรณ์  สุริยะดี
 
1. นายวิรัช  สุเมธารักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพงษ์   อินต๊ะผัด
2. นายวัชรินทร์   สายฉลาด
3. นายหฤทธิ์   ณ สงขลา
 
1. นายบรรเจิด  ไชยมงคล
 
19 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนท์ธวัช  หมูคำ
2. นายนรเศรษฐ์  ปัญญาเป็ง
3. นายพฤทธินันท์  เพชรประพันธ์
 
1. นางนิตยา  เรือนคำ
2. นางสาวสิริพันธ์  กันทิมา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินี  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  กมลลักษ์สกุล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรอ้าย
4. เด็กหญิงประภาพร  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงไปรยา  จาตม
 
1. นายจรัล  กาอินทร์
2. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธีร์ธวัช  คำวังพฤกษ์
2. เด็กหญิงนุชจารี  คำอ้าย
3. เด็กหญิงลักษิกา  กัญญเทพ
4. เด็กหญิงอารีญา  โกฏธิ
5. เด็กชายเทวัญ  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางอัมพร  อุดม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยวุฒิ
2. นางสาวนิชาภา  ทิพย์เดโช
3. นางสาวผลิตา  ไขประภาย
4. นายพชร  ซาวคำ
5. นางสาวเบญจมาศ  ศิริชัย
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ฆะราช
2. นางสาวกรรณิการ์  สุยะ
3. นางสาวกอบพลอย  เจริญสุข
4. นายณัฐนนท์  เมตุลา
5. นางสาวณัฐพร  สมตุ้ย
6. นางสาวถนิมรักษ์  พระบาง
7. นางสาวทักษพร  กันทะวงค์
8. นางสาวธารารัตน์  สุภา
9. นางสาวธิดารัตน์  อาศนะ
10. นายนคร  คำแก้ว
11. นางสาวนงนภัส  เสาร์แก้ว
12. นางสาววันทิวา  สุบรรณรัตน์
13. นางสาวศศิประภา  แสนสอน
14. นางสาวศิริพร  จิตตาดู
15. นายศิลป์  โถทอง
16. นายศุภกฤต  การแข็ง
17. นายสิทธิพล  ไชยวงศ์แก้ว
18. นางสาวสุภาวดี  ศรีใจปัน
19. นางสาวอภิชญา  นพไทย
20. นางสาวเทพธีรา  หน่อคำ
 
1. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
2. นายปานเทพ  ชมภูรัตน์
3. นางพักตร์พิมล  อนุรักษ์ชินะ
4. นายสมพงษ์  พิรา
5. นางเรณู  ประยูรชาติ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิชัย
 
1. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิดา  แก้วศรี
 
1. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. เด็กชายกล  ใจปวน
2. เด็กหญิงพรธิตา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
2. นางพรทิพย์  มูลประการ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  โปธิปัน
2. นางสาวปัทมา  ทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
2. นางพรทิพย์  มูลประการ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เขียวหน่อเมือง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ทาคำ
3. นางสาวกรกมล   จันต๊ะวงศ
4. เด็กหญิงกิติญาภรณ์   เล้าเจริญเสริม
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เมามูล
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อยู่สาโก
7. เด็กหญิงชุติมา   บุญธิมา
8. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยอุดม
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญญาแก้ว
10. เด็กหญิงปทิตตา  ปันฟู
11. นางสาวปราวีนา  ใจเมือง
12. เด็กหญิงวิชาดา  ณ ลำพูน
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชอบชน
14. เด็กหญิงอภิญญา  มูลพฤกษ์
15. เด็กหญิงเมทินี  ศุภรัตน์คนนท์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คันธวงค์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สมรินทร์
2. เด็กหญิงเกวลิน  กุณะั
3. เด็กหญิงเพริศพริ้ง  ปลัดคุณ
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  มานะตา
2. นางสาวศิรินภา  บุญยืน
3. นางสาวหทัยภัทร  แก้วปาคำ
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เนตรดวง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เมธาทัศน์
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
32 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธรรมิกา  พิศวงศ์
2. เด็กชายภีรพงษ์  จีโน
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรมเสน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
33 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล  ปากันตี
2. นางสาวอารีย์  แสนคำ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ไฝคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิกร  ดวงติ๊บ
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
35 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชไมพร  บุญจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
36 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริชัย
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
37 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมรรัตน์  รัตตานัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
38 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ช่างหล่อ
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
39 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุชา  สุยะอ้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
40 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  วังอิ่นคำ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
41 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกราช  หล้าอุบ
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
42 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ใจปวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
43 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์เทพ  บุญต๊ะเลิศ
2. นายพรเทพ  สิงห์ธาดากุล
3. นายมงคล  จำปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
44 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจสุวรรณ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ขันทะมา
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุตตมา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โปร่งสันเทียะ
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปันกอง
6. เด็กชายธิติพงษ์  กันทะมา
7. เด็กชายนภัทรชาติ  แสงคำ
8. เด็กชายนัฐวุฒิ   โปร่งสันเทียะ
9. เด็กชายผดุงเกียรติ  นิยมการ
10. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หงษ์สอง
11. เด็กชายภานุวัฒน์  สิทธิกุล
12. เด็กชายภานุัชัย  กันทะมัง
13. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
14. เด็กชายสิทธิกร  ตันศรี
15. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญวงค์
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงศักดิ์  ใจตา
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
46 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิบูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุษยมาส  จองคำ
3. เด็กหญิงพรทิวา  บุญศรี
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วนา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วทิพย์
6. เด็กหญิงรมข์ชลี  เรือนคำ
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารากร  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เมืองลือ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   คำวัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  คำอักษร
2. เด็กชายประภาคาร  พูลเกิด
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุปัญญา
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงศ์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิสิทธิ์  แสนยาสมุทร์
 
1. นายอนุสิทธิ์  พนมเทพ
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุข
2. นางสาวทิพย์รัตน์  เต๋จ๊ะแก้ว
3. นางสาวธัญสุดา  คนเที่ยง
4. นางสาวนัจนันท์  ดุเจโต๊ะ
5. นางสาวรัตนาวลี  รินทร์คำ
6. นายอดิศักดิ์  จันทร์หล้า
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมบุญ
2. เด็กหญิงจินตนา  สวนแยง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงประเสริฐ
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพวรรณ  เต๋จา
6. เด็กหญิงวรพิชชา  เจริญวัย
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุรนันท์  วุฒิ
2. เด็กชายวัชรากร  วานม่วง
3. เด็กชายวิสิฐ  คำกัมพล
 
1. นายนพปดล  สุริยะนันท์
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ต๋าคำ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จองแดง
3. นางสาวปริษฎา  แสนฝั้น
 
1. นายนพปดล  สุริยะนันท์
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  จันแสงศรี
2. เด็กชายสรวิศ  หน่อเสาร์
 
1. นายทศพร  สายทอง
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย รัฐพงษ์   ปู่เพา
2. เด็กชายธนกร  นันตา
 
1. นายทศพร  สายทอง
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา   คำปัน
2. เด็กหญิงพจนีย์ภรณ์  ญาตา
3. เด็กหญิงรุธิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางอำพร   บุญตันกัน
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญานิน  เมืองวุฒิ
2. นางสาวมาลีวรรณ  ฮะเก่ม
3. นางสาวรัชนีกร  วันอ้าย
 
1. นางอำพร  บุญตันกัน
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์ติ๊บ
2. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  รัตนวรางค์กุล
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายหิรัณย์  บุญปั๋น
2. นายเกียรติศักดิ์  กันยานะ
3. นายเจนภพ  ตันศรี
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ลำแก้ว
2. นายฐากร  สุภา
 
1. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวนำหทัย  กุณา
2. นางสาวสุมลรัตน์  ฤทธิกาญจน์
3. นางสาวเิบญญาวรรณ  จันทะนะ
 
1. นายชานนท์  สุวี
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  แสงจันทร์
2. เด็กชายสัญลักษณ์  ยี่เมา
 
1. นายประธาน  ิลิปตะสิริ
 
63 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ฆะราช
 
1. นางวัฒกา  เนตรศักดิ์เกษม
 
64 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรัทยา  ตาบุรี
 
1. นางธนิดา   เขียวอยู่
 
65 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
1. นางชญาภา   วิชชาวณิชนันท์
 
66 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจมาศ   หน่วยรักษา
 
1. นางชญาภา   วิชชาวณิชนันท์
 
67 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนันยา  เรือนรักเรา
 
1. นางณฐา  สุวรรณรัฐ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพลอย  พรหมวัง
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรางคณา  จันทภูมิ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ   เลิศพฤกษ์พนา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิยะศรี
2. เด็กหญิงชนัญญา  ชัยรัตนศิลป์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ก้อน
 
1. นางรวิวรรณ์  ปีอาทิตย์
2. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาณี  แก้วแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  รัตนะนัง
3. นายเกริกพล  พงษ์จันทร์
 
1. นางรวิวรรณ์  ปีอาทิตย์
2. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภนิดา  บุญลือ
2. เด็กชายสิงห์หัทย์  ลีทเกนฮอสท์
 
1. นายพิทักษ์ชาติ  อรุณปิติชัย
2. นางสาววิจิตรา  สมฤทธิ์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญมาส  กันธวัง
 
1. นายเฉลิมพล  ณ เชียงใหม่
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศินินาฏ  ปวงก๋องตั๋น
2. เด็กหญิงสลิตา  ตานะกุล
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
2. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธุ์