หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปตินันท์ ไชยวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
2 นายอนุสรณ์ แสนใจบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
3 นายกำธร หลวงอินตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
4 นายสมปอง พงษ์นาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
5 นางจันทิรา จันทเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
6 นางธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
7 นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
8 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นายจงรักษ์ สุวรรณโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นางสาวสิริประภา อินสินธุ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
16 นายธวัชชัย ใหม่ศรี โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
17 นางสาวสิริประภา อินสินธุ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ฝ่ายจัดทำ ID CARD
18 นายธวัชชัย ใหม่ศรี โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ฝ่ายจัดทำ ID CARD

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]