หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นายปสาธ์น แพทองโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสายฝน ใจวงศ์เป็งโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุงกรรมการ
3. นายธวัลยา พจนาภรณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ พลอยแดงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางพีพร ร่วมคำโรงเรียนช่อฟ้าซิงเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางเยาวภา วิภาเวชพรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เสวิกาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นางมาเรียม สุดใจโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายชีพชัชว์ ชนอิสระโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายมานิตย์ เขตสิทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางจีรภา ลองศรีโรงเรียนพัฒนวิทย์กรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทนงนิด สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวบังอร คำมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางจงรักษ์ ชัยมณีโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางบุปผา ประยูรวงษ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นางสาวโสภา ประสิทธิ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางคัทลียา คำจินะโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นางวรรณศรี ซื่อตรงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางยุพา สิทธิ์ประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางภาวินี บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายดวงจันทร์ ดวงทะนันท์โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุทธการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางศศิธร พฤติยะนันท์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัควดี ต้นเถาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางฉันทนา อัมโรจน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน ทองเพชรโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีฉมัง ประยูรชาติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจุฑามาศ สมผัดโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ ปัญญาวชิโรภาสโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายมานิตย์ พัฒนสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นางเครือวัลย์ ชูสมุทรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเฟืองฟ้า สมฤทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นางอุบล ทองขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
10. นายมานพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเบญจวรรณ เงาผ่องโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
12. นายรักษ์พล จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
13. นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืนโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
14. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีฉมัง ประยูรชาติโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจุฑามาศ สมผัดโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางมธุรส แก้ววราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ ปัญญาวชิโรภาสโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายมานิตย์ พัฒนสิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นางเครือวัลย์ ชูสมุทรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเฟืองฟ้า สมฤทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นางอุบล ทองขาวโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
10. นายมานพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเบญจวรรณ เงาผ่องโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
12. นายรักษ์พล จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
13. นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืนโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
14. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายณรงฤทธิ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธาน
3. นางเทียมเทพ ทั่งศิริโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน หงษ์ใจสีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
10. นางปริศนา เทียนชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
11. นายอรรถกร ใจเดชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ศิระวงษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายณรงฤทธิ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธาน
3. นางเทียมเทพ ทั่งศิริโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิน หงษ์ใจสีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
10. นางปริศนา เทียนชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
11. นายอรรถกร ใจเดชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายพีรพล นรเศรษฐสุรภีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธาน
3. นายประกอบ รัชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวรวิทย์ สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นายมานพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายพีรพล นรเศรษฐสุรภีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธาน
3. นายประกอบ รัชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวรวิทย์ สุดเขตโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายอภิรักษ์ ชัยศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นายมานพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดมโรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมานพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขรองประธาน
3. นางอำนวยพร ใจอินผลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองมณี สุทธสานนท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายญาณกวี ขัดสีทะลีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวอรนุช ผ่องพันธุ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
10. นายศุภกร มาลีแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
11. นางสาวเฟื่องฟ้า สมฤทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
12. นางสาวกมลวรรณ หน่อโอยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวณิชบำรุงกรรมการ
13. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมานพ ใจยาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขรองประธาน
3. นางอำนวยพร ใจอินผลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองมณี สุทธสานนท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายญาณกวี ขัดสีทะลีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวอรนุช ผ่องพันธุ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
10. นายศุภกร มาลีแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
11. นางสาวเฟื่องฟ้า สมฤทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
12. นางสาวกมลวรรณ หน่อโอยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวณิชบำรุงกรรมการ
13. นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีพูล ศรีวิลัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวกุลรัศมิ์ ตุงคนาครโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวณิชบำรุงกรรมการ
3. นางพรรวดี โพธิ์จันทร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางยุพิน ชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพากร สมโนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางวลัยภรณ์ เขตสิทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุบิน ตระการศิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายบรรเจิด ไชยมงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทน์หอม กันทากุ่งโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางลาวัณย์ แหวนเพชรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี ฌายีเนตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเพียงใจ มะมาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
8. นางเทียมใจ ใจเกรียงไกรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางบุญศรี แสนศิริโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
10. นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนิตยา เรือนคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพิบูลย์ สุใจโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางปุณญานุช วงศ์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสมใจ กิจพรประเสริฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบัติ ลัมจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงใจ ดวงลาภาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิชนันท์ ริยะนาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
7. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ บุญชูโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นางทองพรรณ เดชภูมีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวสุธาริณี ปันก้อนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวน้ำฝน จอมแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวพัชรีกร เง้าตระกูลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายพิบูลย์ สุใจโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางปุณญานุช วงศ์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสมใจ กิจพรประเสริฐโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบัติ ลัมจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงใจ ดวงลาภาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิชนันท์ ริยะนาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
7. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ บุญชูโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
9. นางทองพรรณ เดชภูมีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวสุธาริณี ปันก้อนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวน้ำฝน จอมแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวพัชรีกร เง้าตระกูลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ จินาวงค์โรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นางทิพวรรณ ยาวิลาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ สุริยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอุดมลักษณ์ ดวงลกดกโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ร่มโพธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ จินาวงค์โรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นางทิพวรรณ ยาวิลาศโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ สุริยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ สุริยงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอุดมลักษณ์ ดวงลกดกโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ร่มโพธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สายมณีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางกมลพร นวกิจบำรุงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน เสมอใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธิตา เขื่อนรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางปาริมาศ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางปิ่นทอง ชุ่มใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจิรพรรณ แสงหล้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นางสาวสุพรรณิกา ศิริโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
10. นางชนากานต์ แปงคำมูลโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
11. นางสาวศศิธร ณ วันจันทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจิตรานุช นะติ๊บโรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายปรีชา สายมณีโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางกมลพร นวกิจบำรุงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน เสมอใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธิตา เขื่อนรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางปาริมาศ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางปิ่นทอง ชุ่มใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจิรพรรณ แสงหล้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพรโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นางสาวสุพรรณิกา ศิริโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
10. นางชนากานต์ แปงคำมูลโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
11. นางสาวศศิธร ณ วันจันทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจิตรานุช นะติ๊บโรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
2. นางลัดดา ยาระณะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ์ สุริยะมลโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางชมนาด ทีฆะทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นางทิฐิณัฐ กิจโรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุมารินทร์ แสงหาญโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรานอม สุวรรณพรหมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เจริญไชยโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายวิรัช สุเมธารักษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ ฟู่เจริญโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเทียม มีแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุวรรณี อากรสกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วอาภัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสายใย ไชยวัณณ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา เจริญไชยโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นายวิรัช สุเมธารักษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ ฟู่เจริญโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเทียม มีแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุวรรณี อากรสกุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วอาภัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสายใย ไชยวัณณ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางวรนุช สุดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริพันธ์ กันทิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัฒนา ฤกษ์สตรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ คำซาวโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายปรัชญา ขอดแหวนโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นายเจษฎา อินตาวงศ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางวรนุช สุดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริพันธ์ กันทิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัฒนา ฤกษ์สตรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ คำซาวโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายปรัชญา ขอดแหวนโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
7. นายเจษฎา อินตาวงศ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรุตม์ บุญมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ เอกฉายโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางเกษณี จรัสพันธ์กุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพันธ์ทิพย์ เอกฉายโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางเกษณี จรัสพันธ์กุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อุดมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางวรรณธนา คุณนะลาโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ โพธิ์กันโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกรียงศรี พรหมเสนโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญาณัฐ อินปันสาโรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นางพิกุล นิตย์อำนวยผลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางประทุม มงคลวรรณโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมจิตร ชมภูรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ สมทัศน์โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ถากาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
4. นายสุธินันท์ คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ จักรอินต๊ะสารภีพิทยาคมกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเดชา ตั้งใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายณัฐพงษ์ หาญพอโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สังข์ทองโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ์ สำอางค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวอาภิิษฎา ศุภกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางใจทิพย์ แก้วมงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฤญจ์ ทราธรโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาณัฐ อินปันลาโรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นางอนงค์ อินทะจักรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจรัล กาอินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายบดินทร์ ศีลาโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนรารัตน์ โภคาเทพโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธาน
2. นายวรพจน์ อนุชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงษ์ ดวงสว่างโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นางชเรียม สุริยงค์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุษบา ทองรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นางสาวปฏิพัตร สุขแยงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ คำตาโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
4. นางสุนันท์ วัชรากรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ มูลประการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสุพร แพรทองโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัศมี พงษ์ตาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพริน เขื่อนแก้วโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ ดวงวาสโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. พระมหาจรัล จิตตสํวโรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. พระมหานิพันธ์ ฐิตเมโธโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. พระมหาอบ ณัฏฐิโกโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. พระครูปรีชา ปริยัตยาทโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธีรภัทร วิริยาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางกัลยาณี ศรีโสภณโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ด้วงมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี วงค์บุญตันโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุวิทย์ บุญธิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายธนภัทร สมฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นายธวัช จันทะมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภาพ คำภิระโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ อยู่เป็นสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางสาววิภาพร อมรเสนารักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงจิตร จันทร์เขียวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีมัย วิภูศิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยยศ ป้อมยุคลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางธนมน ผโลศิลป์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุธรรม กันทาแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ สังข์สำราญโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงกรรมการ
9. นางวัชรา สุวรรณโสภณโรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ อยู่เป็นสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางสาววิภาพร อมรเสนารักษ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจำนงจิตร จันทร์เขียวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีมัย วิภูศิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยยศ ป้อมยุคลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางธนมน ผโลศิลป์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุธรรม กันทาแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ สังข์สำราญโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงกรรมการ
9. นางวัชรา สุวรรณโสภณโรงเรียนสารภีพิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจรัส แสนอุนันต์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นางสุพัตรา ธนัญชัยโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ช่องงามโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัศชาพงค์ เนตรดวงโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ ศศิธรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางมาลี เนตรดวงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นายสุกิตต์ ดวงลาปาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ ชัยวงค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเอมอร เหลืองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐชยา ผ่องแผ้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพิมพ์ ค้าขายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวอรชร อินทะกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแควประธาน
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแควประธาน
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวพงษ์สุดา พิชิตสันท์โรงเรียนช่อฟ้าชินเซิงบำรุงกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวพงษ์สุดา พิชิตสันต์โรงเรียนช่อฟ้าชินเซิงบำรุงกรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสันติสุขประธาน
2. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ธรรมคุณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธวัช เลาหะวาทินโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
2. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
2. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ชัยสมุทรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางราตรี นามเทพโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นางเดือนฉาย ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายทวีพร ซ้ายหนูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางจงจิตร ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางเจนจิรา อิทธิพลานุคุปต์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
7. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นางเดือนฉาย ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายทวีพร ซ้ายหนูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางจงจิตร ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา อิทธิพลานุคุปต์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
7. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายนิคม ก๋องเปี้ยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ พนมเทพโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขเกษม รอมใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดาพร ตุ่นตุ้ยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขเกษม รอมใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดาพร ตุ่นตุ้ยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ก๋องเปี้ยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นายสมภพ ภูริโรจน์โรงเรียนสองแคววิทยากรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล วงค์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางพัชรินทร์ วีเปลี่ยนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริมาส ขันทะมาสโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเจนจิรา อิทธิพลานุคุปต์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
5. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วงค์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางพัชรินทร์ วีเปลี่ยนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรัตติยา พัฒนาการโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเจนจิรา อิทธิพลานุคุปต์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
5. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรกร สุริยะน้อยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายวรการ ประพัฒน์สิริโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรกร สุริยะน้อยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางรมณ ปัญญาฟองโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางรมณ ปัญญาฟองโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐนิช เผ่าพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวโสภา พันธวงษาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวสิริประภา อินสินธุโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศุภพร วันโนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายนพปดล สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนูกโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัส ชมภูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายจิรศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพปดล สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนูกโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัส ชมภูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายจิรศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสราญ ตันศิรินาถกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางวิภาพร ประศานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางอรนิภา สุใจคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางวิภาพร ประศานศรีโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางอำพร บุญตันกันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางอรนิภา สุใจคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางศรีสกุล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางนภาพร ไชยสมการโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศณัชกฤตภ์ กล้าสักโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฎฐาภรณ์ สร้อยนาคโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฎฐาภรณ์ สร้อยนาคโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสราญ ตันศิรินาถกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางณัฎฐาภรณ์ สร้อยนาคโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
6. นางเตือนใจ วุฒิจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐาภรณ์ สร้อยนาคโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
6. นางเตือนใจ วุฒิจันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวพรนภา เขื่อนแก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายชานนท์ สุวีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธาน
2. นายทวิชชา ตาวินโนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณา หน้อยสุขโรงเรียนสันป่าตองวิทยา่คมกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา อุปาละโรงเรียนสันป่าตองวิทยา่คมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปวราย์ เรืองมณีโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ประธาน
2. นางมลิวรรณ วิจันทราโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางราตรี ศิริพรรคโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี เรือนมูลโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางตวงพร ทรายคำโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นายพัทธนันท์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสภาพร ศรวรรณโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
8. นางวัฒนา เนตรศักดิ์เกษมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Adam Wojciechowskiโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. Mr.Edwin Echevarriaโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
11. นางอำพร ดวงวาสโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางปวราย์ เรืองมณีโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางนางมลิวรรณ วิจันทราโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางราตรี ศิริพรรคโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี เรือนมูลโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางตวงพร ทรายคำโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นายพัทธนันท์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสภาพร ศรีวรรณ์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
8. นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Adam Wojciechowskiโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. Mr.Edwin Echevarriaโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
11. นางอำพร ดวงวาสโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางธนิดา เขียวอยู่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสมศรี กันทะโนโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ค้าขายโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล จันตาดีโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางบงกชกร จอมเตปินโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
7. นางปรารถนา จีนาใหม่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Shybell Grace Tero Floresโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
9. นางผ่องพรรณ ชัยสารโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางธนิดา เขียวอยู่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสมศรี กันทะโนโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ค้าขายโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางรัตติกาล จันตาดีโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบงกชกร จอมเตปินโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
7. นางปรารถนา จีนาใหม่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. MissShybell Grace Tero Floresโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
9. นางผ่องพรรณ ชัยสารโรงเรียนสองแคววิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางวัชรี สาริกบุตรโรงเรียนสารภีพิทยาคมฃกรรมการ
3. นางสาวนราพร ตาคำแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอนงค์พร นึกเร็วโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรองทอง บุญมีโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการ
6. MissNeomi Naruacanโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. Mr.Daniel Lemmonโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางศิริลัคน์ กาอินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางวัชรี สาริกบุตรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนราพร ตาคำแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอนงค์พร นึกเร็วโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรองทอง บุญมีโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการ
6. MissNeomi Naruacanโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. Mr.Daniel Lemmonโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางศิริลัคน์ กาอินทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางณฐา สุวรรณรัฐโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวนันทิรา แสนใจบาลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ประไพชาติโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชนินทร์ ยาระณะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Philip Jamse Staniforthโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Daniel Lemmonโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Edwin Echevarriaโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Nicholas Pyattโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมภพ เบาใจโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางณฐา สุวรรณรัฐโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวนันทิรา แสนใจบาลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ประไพชาติโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชนินทร์ ยาระณะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Philip Jamse Staniforthโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Daniel Lemmonโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Edwin Echevarriaโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Nicholas Pyattโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมภพ เบาใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวดาวรรณ พรมไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐวี นามบุรีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐพร เทียนแดงโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรวรรณ อนันทปัญญสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. Mr.Monsieur Raymond PALARICโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ สุกันทาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางปรียา ก้อนแก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางวิรัชนี มาตันทังโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางกานดา จุลจันทร์ขาวโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพาวรรณ์ โกฏิแก้วโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ใจบาลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางอรนุช งอกศักดาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Kelly Quinlanโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.NichoLas Pyattโรงเรียนกรรมการ
9. นางสิตา กันจินะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางปรียา ก้อนแก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธาน
2. นางวิรัชนี มาตันทังโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางกานดา จุลจันทร์ขาวโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพาวรรณ์ โกฏิแก้วโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ใจบาลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางอรนุช งอกศักดาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Kelly Quinlanโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.NichoLas Pyattโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสิตา กันจินะโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาววรรณฑริกา ปันทะนันโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ยินดีพิพัฒน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวมาลี แซ่เถ้าโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล คอร่าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ กิลาแปงโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. MissJiao Tingtingโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. MissLi yuanchunโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
9. นางสาวภัทรภร แก้วมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาววรรณฑริกา ปันทะนันโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ยินดีพิพัฒน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวมาลี แซ่เถ้าโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล คอร่าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ กิลาแปงโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. MissJiao Tingtingโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. MissLi yuanchunโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
9. นางสาวภัทรภร แก้วมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงศรณ์ องอาจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายมฤคย์ ตันนิยมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภามาส ชาญกล้าโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัศวนี กิติกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ มณีขัติย์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสราวุธ ชำนาญเสือโรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวภธิรารัช ยืนยงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวตวงศรณ์ องอาจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายมฤคย์ ตันนิยมโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส ชาญกล้าโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัศวนี กิติกุลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ มณีขัติย์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสราวุธ ชำนาญเสือโรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวภธิรารัช ยืนยงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเดชา ตั้งใจโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายวีระศักดิ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธาน
3. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายชัยยศ ป้อมยุคลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
6. นายอำนวย จันทิมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ วรรณธวิพุธโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวณัฏฐวี นามบุรีโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่รองประธาน
3. นางสาวิตรี อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ ชัยมณีโรงเรียนสันติสุขเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ โสภาศรีโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางรวิรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธาน
3. นางอำไพ เสวีกาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน สมพันธุ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายดวงจันทร์ ดวงทะนันท์โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
8. นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ โสภาศรีโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธาน
2. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธาน
3. นางอำไพ เสวีกาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมสิน สมพันธุ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวบุปผา ถาวรนันท์โรงเรียนสันติสุขกรรมการ
7. นายดวงจันทร์ ดวงทะนันท์โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
8. นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายสุนีย์ เสมอใจโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนราพร ตำคำแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชุมพล ปริมิตรโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางพงศ์ยุพา ณ ลำพูนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพิทักษ์ชาติ อรุณปิติชัยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายธวัช เผ่าต๊ะไชยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ พูดตรงโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวน้ำฝน จินาราชกรรมการ
11. นางสาววิจิตรา สมฤทธิ์กรรมการ
12. นางสาวภัทรภร แก้วมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายสุนีย์ เสมอใจโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนราพร ตาคำแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ชาติ อรุณปิติชัยโรงเรียนสันตองป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน จินาราชโรงเรียนสันตองป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิจิตรา สมฤทธิ์โรงเรียนสันตองป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายชุมพล ปริมิตรโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภัทรภร แก้วมาโรงเรียนสันตองป่าตองวิทยาคมกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายสง่า สันตวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อินทระวงค์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายนรกานต์ นรเศรษฐการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรายุทธ เมธาพูนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ อินทะวงค์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนกรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางวิไล พิราโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายสง่า สัตนวากย์สกุลโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อินทระวงค์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายนรกานต์ นรเศรษฐการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรายุทธ เมธาพูนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ อินทะวงค์โรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นายฐิติพันธ์ รุ่งเจริญโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางกีฬาพร คำสุขโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางปิยวดี สมจิตต์โรงเรียนกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา อัมโรจน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นายเฉลิม หอมหวนโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนวย ใจเกรียงไกรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางมธุรส แก้วราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุภาพ บุญพอโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืนโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
5. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายประกอบ รัชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ คำผัดโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสมพร ชไรเบอร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธาน
2. นางมธุรส แก้วราโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุภาพ บุญพอโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืนโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
5. นายถนอม ใจยาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
6. นายประกอบ รัชวัตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ คำผัดโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนัชชา แสงจันทร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]