สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 11 1. นางสาวแสงแก้ว  อุ่นแสง
 
1. นางสาวจันทนา  กองอรินทร์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ใจวงศ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวณิชากร  รู้กาล
 
1. นางสาวจันทนา  กองอรินทร์
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวยอน  จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวอำพร  มหาชัย
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวีระ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิภา  ลุงกุย
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอำพร  สร้อยเงิน
 
1. นายดนุพล  ทรงสิริกุล
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจามแสง  นันตา
2. นางสาวมัทนี  ลุงซู่
3. นางสาวอาทิตยา  แสงลีพิศิษฐ์
 
1. นายดนุพล  ทรงสิริกุล
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงลลิตา  เยเปียง
 
1. นายดนุพล  ทรงสิริกุล
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์ธร  เดชะผล
2. นางสาววิไลลักษณ์  สุยะ
 
1. นายวิมล  กันอินทร์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนพล  จะนู
 
1. นางสาวนิภา  ลุงกุย
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายไกรสร  ลุงกุย
 
1. นางสาวนิภา  ลุงกุย
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชญานี   แซ่แจ๋ว
2. เด็กหญิงดวงใจ  เผ่าผกานต์
3. เด็กหญิงนามีโหล  จะโจ
 
1. นางสาวสมจิต  วิเศษกันทรากร
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.5 - 8 1. นางสาวกมลลักษณ์  ปารมี
2. นางสาวนวพรรษ  อินคำ
3. นางสาวปทุมวดี  บุญยรัตน์
 
1. นางสาวปานหทัย  ทองเวส
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทศพล  แชมือ
2. เด็กหญิงธิดากร  นาปี๋
3. เด็กหญิงนาเอ๊ะ  แสงคติ
 
1. นางสาววิณนรา  อิทธิสิริศักดิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกานดา  ลุงต๊ะ
2. นายทัตพงษ์  สุวรรณ
3. นางสาวสุภาพร  มูลต๋า
 
1. นางสาวสุจิตรา  สมวาส
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินดา  แซ่หาญ
2. เด็กชายภานุพงษ์  แซ่หาญ
3. เด็กหญิงเย่อเฟย  แช่เก้า
 
1. นางสาวสมจิต  วิเศษกันทรากร
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวคำ  ลุงวิ
2. นางสาวสุดารัตน์  ยอทู
3. นางสาวสุรีรัตน์  ลุงส่างตา
 
1. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
 
18 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัวเรียว  จะแล
2. เด็กหญิงสุณิศา  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสุวิทย์  จะเหมาะ
 
1. นางสาววิณนรา  อิทธิสิริศักดิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.29 ทอง 5 1. นางสาวคำ  จะแฮ
2. นางสาวศกุนตลา  มาเยอะ
3. นางสาวโฉมชบา  ฟูตา
 
1. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
 
20 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 5 1. นายจ่าม  ลุงเหน่
2. นายพงศกร  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุจิตรา  สมวาส
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่จาง
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสงลีพิสิษฐ์
4. เด็กหญิงอ่อง  อ้ายส่า
5. เด็กหญิงเบญจพร  อรรถพลภูษิต
 
1. นางสาวนางสุภัสสร  ศรีสวัสดิ์
2. นายนายนรุตม์ชัย  ทรายมูล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงทอน  จะกล้า
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ปัญโญ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 1. เด็กชายจะคือ  ไอ่มู
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
 
1. นางสาววิจิตร  เกิดเกียรติก้อง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นายกฤษฎา  แซ่หว่าง
2. นายเขมิกา  แซ่เบ้
 
1. นางสาววิจิตร  เกิดเกียรติก้อง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดี  คำแป
2. เด็กหญิงทวีพร  แซ่โซ้ง
3. นางสาวรสริน  ลุงนะ
4. นางสาวรุ่งทิพย์  พนาวรชัย
5. นางสาวละอองทราย  ดวงแก้ว
6. นางสาววลัยภรณ์  จองลุงมู
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวพรรณ
8. นางสาวสุรีรัตน์  ลุงส่างตา
9. นางสาวอัมพร  นันตา
10. เด็กหญิงเรือง  นายใส่
 
1. นายนายนรุตม์ชัย  ทรายมูล
2. นางสาวสุภาพรรณ  ปัญโญ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงมธุรส  รังสี
2. เด็กชายวิโรจน์  แซ่หาญ
 
1. นายอนุชิต  ฝั้นฉางข้าว
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุพารัตน์  ทาวรรณ์
2. นายเสกสรร  สิงห์ต๊ะ
 
1. นายธนากร  เจนแสง
 
28 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายลอตะ  แสงต้าว
2. นายศุกลวัฒน์   หมอกเงิน
3. นางสาวเชอเลอ  แบ่แหย่
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิวงษ์
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนุภาพ  จะกอ
 
 
30 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภมิ  รุ่งเรือง
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิวงษ์
 
31 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยิง  ลุงทุน
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิวงษ์
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุภาพ  จะกล
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิวงษ์
 
33 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายสมเดช  มาเยอะ
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิวงษ์
 
34 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยา  แสหอ
2. เด็กชายกานต์  จ่านแก้ว
3. เด็กชายจักรกฤษ  เลาหาง
4. นายจักรกฤษณ์  บุญยัง
5. เด็กหญิงดาวรุ่ง  แลเชอ
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ทยาธรรมกุล
7. เด็กชายทินกร  แซ่กู
8. เด็กหญิงธิดากร  นาปี๋
9. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีมี่
10. นางสาวนามี  จังหวะ
11. นางสาวนาฮิ  จะนู
12. เด็กหญิงพลอย  ชนะกุลกำพล
13. เด็กชายพินิจ  พันธุ์ภัครินทร์
14. นางสาวพิสมัย  พรมจักร
15. นางสาวมะเส่  นายห่อย
16. นายมาด  ลายคำ
17. นางสาวมาลินี  ปั่นต๊ะ
18. นางสาววรนุช  บาแพร
19. นายศักดิ์  กตเวทีธรรม
20. นางสาวสงกรานต์  จะแฮ
21. นางสาวสุภาพร  จะบูแส
22. เด็กชายสุรศักดิ์  อ่วยแม
23. เด็กหญิงหวังซุยจิง  อ๋อง
24. นางสาวอธิมล  จะแฮ
25. นางสาวอ่อน  กะนะ
26. เด็กชายเกียรติยศ  แซ่หาง
27. นางสาวเชอเลอ  แบ่แหย่
28. นายเอกชัย  ยานทา
 
1. นายนภา  จรจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  บางแก้ว
3. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
4. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
5. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมาด  ลายคำ
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดากร  นาปี๋
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  มะลิปั๋น
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวแสงดาว  ปู่แสน
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุกลวัฒน์  หมอกเงิน
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 56.33 เข้าร่วม 4 1. นายพินิจ  พันธุ์ภัครินทร์
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอธิมล  จะแฮ
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภรณ์  จะล่า
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
43 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒน์สุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซู
3. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงซอ
4. เด็กหญิงนิดา  ยี่ปิว
5. เด็กหญิงปอเงี๊ยะ  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงปุก่า  เลเชอ
7. เด็กหญิงรุ่นจิ๋ว  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพรศาล
10. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
3. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
44 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคำอ่อง  ลุงอยู่
2. นางสาวจ๋ามพุ  ก้อนจิ้น
3. นางสาวนิด  ลุงซู่
4. นางสาวมอญ  ยาเลน
5. นางสาวอัมพร  สร้อยเงิน
6. นางสาวอัมพร  นายสุ
7. นางสาวเขมมิกา  แซ่เบ้
8. นางสาวเพ็ญนภา  เพิ่มพุนพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
3. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
45 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒน์สุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซู
3. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงซอ
4. เด็กหญิงนิดา  ยี่ปิว
5. เด็กหญิงปอเงี๊ยะ  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงปุก่า  เลเชอ
7. เด็กชายมณี  แซ่ลี
8. เด็กหญิงรุ่นจิ๋ว  แซ่ย่าง
9. เด็กชายสุธี  เลาซาง
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพรศาล
12. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นายธงชัย  ญะรัตน์
3. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
46 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  พานจรัสแสง
2. นางสาวคำ  ลุงวิ
3. นางสาวคำอ่อง  ลุงอยู่
4. นายจ๋าม  ลุงเหน่
5. นางสาวจ๋ามพุ  ก้อนจิ้น
6. นายทู  ลุงวิท
7. นางสาวนิด  ลุงซู่
8. นางสาวบุษกร  ฟูตา
9. นางสาวมอญ  ยาเลน
10. นางสาวอัมพร  นายสู
11. นางสาวอัมพร  สร้อยเงิน
12. นางสาวเขมมิกา  แซ่เบ้
13. นางสาวเพ็ญนภา  เพิ่มพุนพงศ์พันธ์
14. นางสาวโฉมชบา  ฟูตา
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นายธงชัย  ญะรัตน์
3. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ว้า
2. เด็กชายสมชาย  ตะเบเออะ
3. เด็กชายสิทธิโชติ  อาหยิ
 
1. นายธีระศักดิ์  กรกัมพล
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายกานต์  แซ่ห่อ
2. เด็กชายคำหลู่  แซ่เฉิน
3. เด็กชายซ่งเต๋อ  แซ่ซง
 
1. นายธีระศักดิ์  กรกัมพล
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์  แสขา
2. เด็กชายอาเล  จะอื่อ
 
1. นายนภนต์  ปัญญา
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 -    
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญวิทย์  ธัญญโกศล
2. เด็กชายทัช  สถิตดุลย
 
1. นายนภนต์  ปัญญา
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานดา  ลุงต๊ะ
2. นางสาวจิรันดา  คิงสี่
3. นางสาวนันท์นิดา  เชือมือ
4. นางสาวนาโหล  จะโหล
5. นางสาวอัจฉรา  อำชำฤทธิ์
6. นางสาวอ่อน  กะนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
2. นางอัญชรา  ปันโย
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันจิรา  วูยือ
2. เด็กหญิงทอน  จะกล้า
3. เด็กหญิงนิภา  ฉีย่าง
4. เด็กหญิงสุภาพร  จือจา
5. เด็กหญิงอาหยะ  มาเยอะ
6. เด็กหญิงเงิน  กอนแสง
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซัว  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายพรม  เกษตรโสภาพรรณ
3. เด็กชายรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นายศราวุธ  จินะธรรม
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลินี  ปั๋นต๊ะ
2. นางสาววันเพ็ญ  กัดนะ
3. นายสุชาติ  นิธิเนติกานนท์
 
1. นายสิริพงษ์  ธิดาราม
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงหมีชู  อาหยิ
2. เด็กหญิงอามูหย่า  มาเยอะ
 
1. นายนภนต์  ปัญญา
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาหลอคาย  ไอ่แหล
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  เมฆปัญญา
3. เด็กหญิงวารุณี  จะป๋อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 5 1. นางสาวกรวีย์  วงศ์จันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  มะลิปั๋น
3. นางสาวส้ม  ซอตา
 
1. นายสิริพงษ์  ธิดาราม
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมา  นนทกานต์วิทยา
2. เด็กหญิงอารยา  ตาสุภา
3. เด็กหญิงใหญ่  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิพนธ์  พันธุ์แสนกอ
2. นางสาวบัว  แสคะจือ
3. นางสาวพิศมัย  พรมจักร์
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนศรี
2. เด็กหญิงพลอย  ชนะกุลกำพล
3. เด็กหญิงหมี่ชา  มาเยอะ
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายคุณากร  ตุ่นฝั้น
2. เด็กชายวสันต์  ภูเนานิจ
 
1. นายนภนต์  ปัญญา
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันธิดา  เชื้อมือ
2. นางสาวนาโหล  จะโหล
3. นางสาวสุกัลยา  อุตตะมา
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซี่  นายใหม่
2. เด็กหญิงเอิน  จองสาม
3. เด็กหญิงแสงสุรีย์  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชลี  แซ๋โซ้ง
2. นางสาวศิริพร  แซ่มั่ว
3. นางสาวสายพิณ  แซ่ต่ง
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์ฟอง  นายซอ
2. นายยุทธภูมิ  แซ่ว้า
3. นายไท้มิ่ง  แซ่ปี
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
67 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมชาย  จะตุ๊
 
1. นายธนันดร  บุญยืน
 
68 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวจินดา  เขมรัตน์
 
1. นางสาวกิตติกานต์  รัตนเดชาสกุล
 
69 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงหวังซุยจิง  อ๋อง
 
1. นางสาววิลาศิณี  สีมา
 
70 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 8 1. นางสาวอรทัย  จะลอ
 
1. นางสาวปิยะนุช  โยริยะ
 
71 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนวลจันทร์  ลุงซู
 
1. นางสาววิลาศินี  สีมา
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 8 1. นายตอน  ลุงวิท
 
1. นายพรชัย  ก้างส่วย
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจาสน  แซ่ตุ่ง
2. นางสาวณัฐนิชา  ออเหล็ก
3. นางสาวมัทนี  ลุงซุ่
4. นางสาวละอองดาว  แสงดี
5. นายสุวรรณ  ปันต๊ะ
6. นางสาวอัญชลี  มาเยอะ
7. นายอุทัย  แซ่เฉิ่ง
 
1. นางสาวกิตติกานต์  รัตนเดชาสกุล
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  หลวงปา
2. เด็กหญิงมลธิชา  วนาพงษ์สกุล
3. เด็กหญิงเตอะ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองขันนาค
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจามแสง  นันตา
2. นางสาวประภัสรา  ลีธนายง
3. นางสาวอารีย์  แสนหมู่
 
1. นายพิชห์ชากรน์  ท้าวคำ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจินดา  เขมรัฐ
 
1. นางสาวกิตติกานต์  รัตนเดชาสกุล
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่ปา
2. เด็กชายอาซอ  มอโป๊ะกู่
 
1. นายดนุพล  ทรงสิริกุล
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสมหญิง  ศิริมงคล
 
1. นายวิมล  กันอินทร์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เลาหาง
 
1. นางสาวนิภา  ลุงกุย
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายภูเบศ  แซ่เฉิน
 
1. นายวิมล  กันอินทร์