สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 11 1. นางสาวแสงแก้ว  อุ่นแสง
 
1. นางสาวจันทนา  กองอรินทร์
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวยอน  จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวอำพร  มหาชัย
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวีระ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิภา  ลุงกุย
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอำพร  สร้อยเงิน
 
1. นายดนุพล  ทรงสิริกุล
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายไกรสร  ลุงกุย
 
1. นางสาวนิภา  ลุงกุย
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 5 1. นายจ่าม  ลุงเหน่
2. นายพงศกร  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุจิตรา  สมวาส
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 56.33 เข้าร่วม 4 1. นายพินิจ  พันธุ์ภัครินทร์
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
8 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงหวังซุยจิง  อ๋อง
 
1. นางสาววิลาศิณี  สีมา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจินดา  เขมรัฐ
 
1. นางสาวกิตติกานต์  รัตนเดชาสกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่ปา
2. เด็กชายอาซอ  มอโป๊ะกู่
 
1. นายดนุพล  ทรงสิริกุล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เลาหาง
 
1. นางสาวนิภา  ลุงกุย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายภูเบศ  แซ่เฉิน
 
1. นายวิมล  กันอินทร์