สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงลลิตา  เยเปียง
 
1. นายดนุพล  ทรงสิริกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชญานี   แซ่แจ๋ว
2. เด็กหญิงดวงใจ  เผ่าผกานต์
3. เด็กหญิงนามีโหล  จะโจ
 
1. นางสาวสมจิต  วิเศษกันทรากร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์  แสขา
2. เด็กชายอาเล  จะอื่อ
 
1. นายนภนต์  ปัญญา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวจินดา  เขมรัตน์
 
1. นางสาวกิตติกานต์  รัตนเดชาสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 8 1. นางสาวอรทัย  จะลอ
 
1. นางสาวปิยะนุช  โยริยะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 8 1. นายตอน  ลุงวิท
 
1. นายพรชัย  ก้างส่วย