สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัวเรียว  จะแล
2. เด็กหญิงสุณิศา  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายสุวิทย์  จะเหมาะ
 
1. นางสาววิณนรา  อิทธิสิริศักดิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงมธุรส  รังสี
2. เด็กชายวิโรจน์  แซ่หาญ
 
1. นายอนุชิต  ฝั้นฉางข้าว
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดากร  นาปี๋
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  มะลิปั๋น
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภรณ์  จะล่า
 
1. นายปิยะพงษ์  เป็งโย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายคุณากร  ตุ่นฝั้น
2. เด็กชายวสันต์  ภูเนานิจ
 
1. นายนภนต์  ปัญญา