สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวก๋องแก้ว  วงศ์ใหญ่
 
1. นางภัทรินญา  ใสคำ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอังคณา  กาวี
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเกศินี  สังข์ทอง
 
1. นางสาวสุุปราณี  สงวนรัษฎ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.8 เข้าร่วม 6 1. นายวสันต์  สิงห์คำ
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ยอดคำ
 
1. นางลาวัลย์  วังช่วย
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสมชาย  ไทยใหญ่
 
1. นางเพียงดาว  เรือนมูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชรินทร์  อินต๊ะคำ
 
1. นางเพียงดาว  เรือนมูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 28.67 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายตฤณ  เฉินเฉวงกุล
 
1. นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 9 1. นางสาวหมีเพียว  พิหมิว
 
1. นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นายนฤเบศร์  ปราณีรักษ์
 
1. นายจักร์พงษ์  ทิพย์ปัญญา