สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายศุภกร  ทุนผล
 
1. นายบรรจบ  นะฝั้น
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวภาวิณี  อุปสาร
 
1. นางลาวัลย์  วังช่วย
 
3 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  เงินวงใน
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายทักษิณ  ทองติ๊บ
 
1. นางสาวสุุปราณี  สงวนรัษฎ์