สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  อินจ๋อม
2. เด็กหญิงนภาพร  สีสอน
3. เด็กหญิงประกายศรี  ทองขาว
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์   ปันวงค์ยอง
2. นางสาวอโณทัย  ปราบสงคราม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัทยา  ใจมา
2. เด็กชายสงกรานต์  อินตารักษา
 
1. นายศุภณัฐ  กะมะลานนท์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุชาติ  นายส่วย
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ