สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศินี  ใจแว่น
 
1. นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรกนก  ศิริโส
 
1. นางสาวศรัญญา  เก่งกล้า
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยารักษ์  ลุงยะ
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงอู๋
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวดี  วิทัศ
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงวจีรัตน์  รักษ์พิชญาภัค
 
1. นางสาวศรัญญา  เก่งกล้า
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์  ลายแสง
 
1. นางภัทรินญา  ใสคำ
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจิณห์วรา  จินดามณี
2. นางสาวแดง  วงศ์ใหญ่
 
1. นางภัทรินญา  ใสคำ
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  ชนะชัย
2. นายทศพร  ทองมี
3. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นางนวพร  ชัยยาศรี
2. นางสาวสุุปราณี  สงวนรัษฎ์
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พงศ์แดง
2. เด็กหญิงขวัญนิจทรา  มูลสุวรรณ
3. เด็กชายอนุรักษ์  หน่อทอง
 
1. นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกรวรรณ  คำลือ
2. นางสาวนัฐญา  พวงดอกแดง
3. นางสาววิภา  อาทิตย์อุไร
 
1. นางสาวณัฐรวี  จิตตะ
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาแปง
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมยศ
 
1. นางวราลักษณ์  วุฒินันชัย
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีใจ
2. นางสาวธิดารัตน์  คำหมั้น
3. นางสาวแคลลิยา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวทับทิม  ต๊ะสิน
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  ปวงรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  กานิล
 
1. นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง
2. นางศิริวรรณ์  ตาใจ
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิณ  จิตรเจริญ
2. เด็กชายทักษิณ  ทองคำ
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์  บุญก้ำ
2. เด็กชายอาทิตย์  เกี๋ยงเหมย
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจีรพรรณ  กุณาวงค์
2. นางสาวสุธิดา  สำผัด
3. นางสาวสุภาพร  ไหวพริบ
4. นางสาวเบญจพร  บุตรอวน
5. นางสาวเบญญาพร  บุตรอวน
 
1. นางสาวอรวรรณ์  กันทะนนท์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาวกานต์ธิดา  เขียวพุฒิ
2. นางสาวศิริพร  จักค่าฮ้อย
3. นางสาวสกุลทิพย์  มูลอามาตร
4. นางสาวสาริกา  ชัยรังษี
5. นางสาวอัจฉรา  ใจตรง
 
1. นายธราพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ชูหมื่น
2. นายทศพร  ทองมี
3. นายวรากร  อินจ๋อม
4. นางสาวสมจิตร  สมวิลัย
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเปมิกา  วงษาปัญญาสิน
 
1. นายบรรจบ  นะฝั้น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.57 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์ธิมา  สมศักดิ์
2. นายสุริยะ  สามจ้อย
 
1. นายศุภณัฐ  กะมะลานนท์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่อั้ง
2. นางสาวจินตนา   ไชยว่อง
3. นางสาวฉัตรสุดา  อินต๊ะแก้ว
4. นางสาวฉันทนา  จันตา
5. นางสาวฐิติรัตน์  หม้อชัยวงค์
6. นางสาวนวล  นามติ๊บ
7. นางสาวมะลิวัลย์  ชัยวรรณ
8. นางสาวรจนา  ลุงจางติ
9. นางสาววริศรา  ก้อนแก้ว
10. นางสาวอุ๊  นายต๊ะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  บูรณะพิมพ์
 
23 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีรดา  ลุงนั่นต๊ะ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุวัต  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฟองแก้ว  ปู่ติ๊บ
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุวัต  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฟองแก้ว  ปู่ติ๊บ
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพงศ์  ไทยสันทัด
2. เด็กชายธีรเมธ  มิ่งขวัญ
3. เด็กชายอนุชิต  ดวงเล็ก
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุติพร  ปฐมรัตน์
2. นางสาววิจิตรา  ดูเบี่ยง
3. นางสาวสุภาพร  กองบุญจู
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  สุรินทร์
2. นายภาณุวัฒน์  เขื่อนแก้ว
3. นายภาณุเดช  เขื่อนแก้ว
 
1. นายสุวัฒน์  วังช่วย
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกิตติพัฒน์  เปี้ยสินธุ
2. นายวรากร  อินจ๋อม
 
1. นายจรัล  วิชชุตานนท์
 
36 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิการ์  ชูหมื่น
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวสันต์  สิงห์คำ
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
38 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์  ปันชัย
2. นายทีปกร  ทองแปง
3. นางสาวธัญพิชชา  อินจ๋อม
4. นางสาวรุ่งฤดี  ใจยะกูล
5. นางสาวเครือฟ้า  เฉินเฉวงกุล
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาวใจสคราญ  คงพันธุ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ดีเอียด
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ทายะ
3. เด็กหญิงอภวรรณ  ยอดน้อย
 
1. นางสาววาสนา  เตชะกุศล
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยลดา  ตัวลือ
2. นางสาวสุพรรษา  บุญเป็ง
3. นางสาวเกวลี  ตุ่นแก้ว
 
1. นางภัทรินญา  ใสคำ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพล  ปิ่นใหญ่
2. เด็กชายอาคเนย์  แสนเมือง
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก๋องใจ
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก