สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงยุพิน  เลายี่ปา
 
1. นายนิกร  ทองทิพย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเฉลิมขวัญ  เลาลี
 
1. นายนิกร  ทองทิพย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยะอือ
2. เด็กหญิงอังคณา  คำปิละ
 
1. นางสาวพรรณทิวา  อินทญาติ