สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงกมล  ชาดี
 
1. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายวิชัย  ก่าคำ
2. เด็กชายอุทัย  เลายี่ปา
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทุนดี
 
1. นางสุดา  จ๋าก๋าง
 
3 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมาริสา  งัวผะ
 
1. นางสาวอาภาภิรมย์  ศรีวิชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวนวลหอม  จองใจ
 
1. นางสาวมิรันตี  จันทร์ดี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจะแล  จางจา
 
1. นางสาวดวงใจ  ถนอมรุ่งเรือง