สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 8 1. นางสาวแสน  คำชื่น
 
1. นางอัญชลี  หาญจักรคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ชูมือกู่
 
1. นางพรรณทิพย์ภา  นำบุญจิตต์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบูซอ  อายิ
2. เด็กหญิงสุดา  เลเชอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ไวมาลี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวนวลอ่อน  ลุงจิ่ง
2. นางสาวใจเริง  จองใจ
 
1. นายสาคร  สีเงิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  เลชึ
 
1. นายการุณ  เมธา