สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวยุพา  ไชยา
 
1. นางสาวละเอียด  จัทร์ทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแอน  ลุงต๊ะ
 
1. นายธวัชชัย  เพ็ญมณี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพิน  ลุงวิ
2. นายสรพงษ์  เม่อแหล่
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แสนมงคล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.42 ทอง 4 1. นางสาวก้อย  นายต๊ะ
2. นายมนตรี  จันทร์ต๊ะบุญ
 
1. นางสาววรนิษฐ์  คำลือ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุภา  โลเจี๊ย
2. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงดวงดารา  เลายี่ปา
4. เด็กหญิงธิดา  เลาเเก
5. เด็กหญิงนภาภรณ์  เลายี่ปา
6. เด็กหญิงนาหา  แซ่จาง
7. เด็กหญิงนาเดอ  จะหา
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลายี่ปา
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  เลาหมี่
10. เด็กหญิงสุกัญญา  เลาหมี่
11. เด็กหญิงอรณี  แซ่ลี
12. เด็กหญิงอะหมี่  เป่าจา
13. เด็กหญิงอารียา  ฉ่อจา
14. เด็กหญิงอาเลมิ   ซิวผา
15. เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่ย่าง
 
1. นางณัฏฐนันท์  ยิ้มแฉล้ม
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงแอมีโบย  จะอือ
 
1. นายเอกชัย  ลิโก
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงค์  เศวตโกเมศ
2. นางสาวมาณี  จะนะ
3. นายศิรินทร์  จะฟะ
 
1. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.37 ทอง 5 1. เด็กชายอะเบผะ  เลาหมี่
2. เด็กชายอาทิตย์  จะคา
3. เด็กชายอิทธิพล  แซ่หมี่
 
1. นางสาวรัตติกาล  พวงทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริชา  อาชอง
2. นางสาวบุญนะ  เม่อโป๊ะกู่
3. นางสาวศรีวรรณ  อาซอง
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติภา  เลาหมี่
2. นายศราวุธ  อินต๊ะวงค์
 
1. นางสาวนฤมล  ขันเบาะ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาไพร  ลีธนายง
2. นางสาวธีราพร  เลาจาง
3. นางสาวปัญญา  แซ่ลี
4. นางสาวปิยะมาศ  เลาหาง
5. นางสาวรัศมี  เลาหาง
6. นางสาววรัญญา  เลาหาง
7. นางสาวสุมาลี  ขจิตเพชรจรัส
8. นางสาวอักษรสวรรค์  อิ่นคำ
9. นางสาวเบญจวรรณ  ลุงต้า
10. นางสาวแพรพลอย  เป็งศิริ
 
1. นางสาวณิชนันทน์  ดวงวะนา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนอมิ  ไพรเพชราทิพย์
2. นางสาวมะลิ  ไพรเพชราทิพย์
3. นางสาวรัตนา  หนานติ
 
1. นางกัลยา  รักสัตย์