สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  จ่ามทอน
 
1. นางสาววลัยภรณ์  จันทร์ดี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุนิสา  อารยจิตรสกุล
 
1. นางกนกวรรณ  ชมพล
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงฑรินันท์  มั่นคง
 
1. นางสาววลัยภรณ์  จันทร์ดี
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวตามน  ลุงกือ
 
1. นางสาววลัยภรณ์  จันทร์ดี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปลี  ปุงยะ
 
1. นางสาวณภัทร  คำยา
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนิสาชล  แก้วมา
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  มาเรือน
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงอภิชญา  จองปุก
 
1. นางสาวณภัทร  คำยา
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคำดี  จองมั่น
2. นางสาวป่าง  ลุงปา
3. นางสาวสายธาร  หน่อคำ
 
1. นางกฤตพร  แก้วตา
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญมี
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอำพร  จองทอน
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐชนา  กาใจ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันติมา
3. เด็กหญิงสิริวิภา  แสนดวงดี
 
1. นายวรัญญู  รีบเร่ง
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 - 6 1. นางสาวณฐพร  บัวแก้ว
2. นางสาวสุชาดา  รูปสอาด
3. นางสาวอโรญา  เทียมศิลป์
 
1. นางสาววิสุนีย์  จองปุ๊ก
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายปี  ลุงทอน
2. เด็กชายพีระพงษ์  ขยัน
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีไว
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช  ศิริชัยวัฒนกุล
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภูมิ  ลาวัน
2. นางสาวธัญลักษณ์  ภาระษี
3. นายนพดล  กาวีระ
 
1. นางดวงเดือน   สมศักดิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรดา  กุนโน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ถาง๊อก
3. เด็กหญิงแสงมล  เหม่ถ่า
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช  ศิริชัยวัฒนกุล
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายทอง  ธงชัยสกุลชัย
2. นายประสงค์  แซ่เหลียว
3. นายยงยุทธ  จ่ามทอน
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช  ศิริชัยวัฒนกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 77.71 เงิน 7 1. นางสาวกฤตพร  มูหลิ่ง
2. นางสาวศศิวรรณ  จองมวย
3. นางสาวอุษรา  ทุนแลง
 
1. นายอุดมทรัพย์  อุษา
 
18 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวมอนส่า  แซ่หลิว
2. นางสาวสุมาลี  ลุงคำ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปิ่นชุม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  วินัย
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  อะหมาด
4. เด็กหญิงอัญชลีญา  ดวงสีดา
5. เด็กหญิงโมข่อง  ลุงติหม่า
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ปันปวน
2. นายชนพัฒน์  ใจมั่น
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นายก้องเกียรติ  วงค์ทอง
2. นางสาวณัฐมนต์  จ่ามทอน
3. นางสาวยุพา  คำแหลง
4. นางสาวศศินิภา  แสนคำ
5. นางสาวออน  นายนุ
 
1. นายเพิก  พงษ์ไทย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวคำหลู่  น้อยคำ
2. นางสาวจิ่งยุ้น  เล็กส่วย
3. นางสาวศศิภา  ลุงวิ
4. นางสาวอาภรณ์  ทองเซ
5. นางสาวแสงจันทร์  ลุงคำ
 
1. นายประวัติ  พรหมนิล
2. นายเพิก  พงษ์ไทย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายธวัชชัย  ปัญญาโน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาววันวิสาห์  ไชยชนะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.42 ทอง 8 1. นายอดิศร  เกตุแดง
2. นางสาวแสงน้อย  แสงมัง
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงทิพรดา  อิ่งต่า
3. เด็กหญิงวะเชอ  จำปีจรูญ
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.7 ทอง 4 1. นางสาวจรรยพร  หลู่จิ่ง
2. นางสาวดอกสร้อย  คำอ้าย
3. นางสาววรัญญา  อินชัย
 
1. นายเข็มทิศ  แก้วพงษ์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตติกานต์  ปันดวง
2. เด็กหญิงวรรณรดา  คะอังกุ
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  สารเดช
2. นางสาวนันทกา  ซาววา
 
1. นายเข็มทิศ  แก้วพงษ์
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอรณิชา  อิ่นต๊ะ
 
 
29 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอรณิชา  อินต๊ะ
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายสุวรรณรัตน์  เจริญคุณ
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรรจิกา  ทาดวงแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวจันทราทิพย์  ดวงจันทร์
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์วิทย์  ดวงทา
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมฤดี  ดอนจอหอ
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ต๊ะนาง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์วงค์
 
1. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.62 ทอง 6 1. เด็กหญิงวนิดา  น้อยถา
2. เด็กหญิงศุภางค์  กองมูล
3. เด็กหญิงหอม  บุญมี
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริพร  คำแหลง
2. นางสาวศุจินธรา  ปิ่งหย่า
3. นางสาวเครือวัน  ลุงต่า
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยา  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  น้อยสอน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รังสี
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัศรินทร์  ชัยยะ
2. นางสาวศิรินภา  เมธา
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จั่นต่า
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปันตา
 
1. นายยุติธรรม  จินาติ
 
41 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.17 เงิน 4 1. เด็กหญิงแอน  จิ่งหลู่
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์หลวง
 
42 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญมณี  ชนะอุดมพร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สายวงศ์เปี้ย
 
43 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสรวิศ  ศรีธเนศรกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
44 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสันติ  หนั่นต่า
 
1. นางประดับดวง  ปานันท์
 
45 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทอง  ลุงเจเล
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
46 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  หมายซ่อนกลาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สายวงศ์เปี้ย
 
47 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 4 1. นายหน่อแสงฟ้า  บุญศรี
 
1. นางประดับดวง  ปานันท์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่หลี
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสี่ยวจวง  แซ่ต้วน
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  อภิบูลย์
2. เด็กหญิงจินดามณี  ปิงใจ
3. เด็กหญิงศิรินทร  คำปิง
 
1. นางสาวประภากร  หลู่จิ่ง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวคำอ่อง  ลุงนะ
2. นางสาวเจนจิรา  เป็งสา
3. นางสาวโสภิต  ทอนแต่ม
 
1. นางสาวประภากร  หลู่จิ่ง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนุช  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงณิชกมล  บุญแก้ว
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวไพลิน  ลุงคำ
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์  ลีลา
2. เด็กหญิงอริษา  อภิบูลย์
 
1. นางสาวสิริพรรณ  โตวิเชียร
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศันสนีย์  กันตี
 
1. นางสาวสิริพรรณ  โตวิเชียร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  จองหอม
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพร  แสนคำ
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ