สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุนิสา  อารยจิตรสกุล
 
1. นางกนกวรรณ  ชมพล
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปลี  ปุงยะ
 
1. นางสาวณภัทร  คำยา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนิสาชล  แก้วมา
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอำพร  จองทอน
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสรวิศ  ศรีธเนศรกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 4 1. นายหน่อแสงฟ้า  บุญศรี
 
1. นางประดับดวง  ปานันท์