สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐชนา  กาใจ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันติมา
3. เด็กหญิงสิริวิภา  แสนดวงดี
 
1. นายวรัญญู  รีบเร่ง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตติกานต์  ปันดวง
2. เด็กหญิงวรรณรดา  คะอังกุ
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  จองหอม
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ