สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงฑรินันท์  มั่นคง
 
1. นางสาววลัยภรณ์  จันทร์ดี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญมี
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายปี  ลุงทอน
2. เด็กชายพีระพงษ์  ขยัน
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีไว
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช  ศิริชัยวัฒนกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรดา  กุนโน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ถาง๊อก
3. เด็กหญิงแสงมล  เหม่ถ่า
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช  ศิริชัยวัฒนกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายทอง  ธงชัยสกุลชัย
2. นายประสงค์  แซ่เหลียว
3. นายยงยุทธ  จ่ามทอน
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช  ศิริชัยวัฒนกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 77.71 เงิน 7 1. นางสาวกฤตพร  มูหลิ่ง
2. นางสาวศศิวรรณ  จองมวย
3. นางสาวอุษรา  ทุนแลง
 
1. นายอุดมทรัพย์  อุษา
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวมอนส่า  แซ่หลิว
2. นางสาวสุมาลี  ลุงคำ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ปิ่นชุม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายธวัชชัย  ปัญญาโน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาววันวิสาห์  ไชยชนะ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรรจิกา  ทาดวงแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัศรินทร์  ชัยยะ
2. นางสาวศิรินภา  เมธา
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
11 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.17 เงิน 4 1. เด็กหญิงแอน  จิ่งหลู่
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์หลวง
 
12 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญมณี  ชนะอุดมพร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สายวงศ์เปี้ย
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสันติ  หนั่นต่า
 
1. นางประดับดวง  ปานันท์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  อภิบูลย์
2. เด็กหญิงจินดามณี  ปิงใจ
3. เด็กหญิงศิรินทร  คำปิง
 
1. นางสาวประภากร  หลู่จิ่ง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวคำอ่อง  ลุงนะ
2. นางสาวเจนจิรา  เป็งสา
3. นางสาวโสภิต  ทอนแต่ม
 
1. นางสาวประภากร  หลู่จิ่ง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวไพลิน  ลุงคำ
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพร  แสนคำ
 
1. นายสมจิตร  บุญประเสริฐ