สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  จ่ามทอน
 
1. นางสาววลัยภรณ์  จันทร์ดี
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวตามน  ลุงกือ
 
1. นางสาววลัยภรณ์  จันทร์ดี
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  มาเรือน
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงอภิชญา  จองปุก
 
1. นางสาวณภัทร  คำยา
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคำดี  จองมั่น
2. นางสาวป่าง  ลุงปา
3. นางสาวสายธาร  หน่อคำ
 
1. นางกฤตพร  แก้วตา
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภูมิ  ลาวัน
2. นางสาวธัญลักษณ์  ภาระษี
3. นายนพดล  กาวีระ
 
1. นางดวงเดือน   สมศักดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  วินัย
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  อะหมาด
4. เด็กหญิงอัญชลีญา  ดวงสีดา
5. เด็กหญิงโมข่อง  ลุงติหม่า
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ปันปวน
2. นายชนพัฒน์  ใจมั่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นายก้องเกียรติ  วงค์ทอง
2. นางสาวณัฐมนต์  จ่ามทอน
3. นางสาวยุพา  คำแหลง
4. นางสาวศศินิภา  แสนคำ
5. นางสาวออน  นายนุ
 
1. นายเพิก  พงษ์ไทย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวคำหลู่  น้อยคำ
2. นางสาวจิ่งยุ้น  เล็กส่วย
3. นางสาวศศิภา  ลุงวิ
4. นางสาวอาภรณ์  ทองเซ
5. นางสาวแสงจันทร์  ลุงคำ
 
1. นายประวัติ  พรหมนิล
2. นายเพิก  พงษ์ไทย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.42 ทอง 8 1. นายอดิศร  เกตุแดง
2. นางสาวแสงน้อย  แสงมัง
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงทิพรดา  อิ่งต่า
3. เด็กหญิงวะเชอ  จำปีจรูญ
 
1. นางสาวณัฐฐิณี  คำแสน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.7 ทอง 4 1. นางสาวจรรยพร  หลู่จิ่ง
2. นางสาวดอกสร้อย  คำอ้าย
3. นางสาววรัญญา  อินชัย
 
1. นายเข็มทิศ  แก้วพงษ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  สารเดช
2. นางสาวนันทกา  ซาววา
 
1. นายเข็มทิศ  แก้วพงษ์
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอรณิชา  อิ่นต๊ะ
 
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอรณิชา  อินต๊ะ
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายสุวรรณรัตน์  เจริญคุณ
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวจันทราทิพย์  ดวงจันทร์
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์วิทย์  ดวงทา
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมฤดี  ดอนจอหอ
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ต๊ะนาง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์วงค์
 
1. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.62 ทอง 6 1. เด็กหญิงวนิดา  น้อยถา
2. เด็กหญิงศุภางค์  กองมูล
3. เด็กหญิงหอม  บุญมี
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริพร  คำแหลง
2. นางสาวศุจินธรา  ปิ่งหย่า
3. นางสาวเครือวัน  ลุงต่า
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยา  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  น้อยสอน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รังสี
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จั่นต่า
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปันตา
 
1. นายยุติธรรม  จินาติ
 
24 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทอง  ลุงเจเล
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
25 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  หมายซ่อนกลาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สายวงศ์เปี้ย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่หลี
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสี่ยวจวง  แซ่ต้วน
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนุช  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงณิชกมล  บุญแก้ว
 
1. นางสาวพจนีย์  กูนโน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์  ลีลา
2. เด็กหญิงอริษา  อภิบูลย์
 
1. นางสาวสิริพรรณ  โตวิเชียร
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศันสนีย์  กันตี
 
1. นางสาวสิริพรรณ  โตวิเชียร