สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายพิชญา  กันธยศ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ปันกาศ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายธนรัตน์  นันศิริ
 
1. นางพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพันธิตา  ปะนามเส
 
1. นางอรอนงค์  ไชยศรี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฎธิดา  กันทา
 
1. นางอรอนงค์  ไชยศรี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ใจดี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ปันกาศ
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ส่วยกลม
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 7 1. นางสาวเหมวรรณ  ทายะ
 
1. นางสาวสิริญา  ไชยเฉพาะ
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ปัญญปู
2. เด็กหญิงสุลิตา  สุรินทร์
 
1. นางอรอนงค์  ไชยศรี
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรกัญญา  ยืนยง
2. นางสาวธัณสิริยา  พรพิสิฐสกุล
 
1. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนสุข
 
1. นางสาวกีรกานต์  คำขาว
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  อภิรักษ์สันติ
 
1. นางจิราพร  สุนันต๊ะ
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญวลัย  คำวัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวเยาวพา  มหานันต์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายพรเทพ  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำหมื่น
3. นางสาวอรณิชา  สืบวงค์
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมืองทอง
2. เด็กหญิงเสาวณิตย์  สิงห์คำ
 
1. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  ไชยมงคล
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธยาน์  เพียรเมืองปัก
2. นางสาวศรัณย์พร  ปราจีน
 
1. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  ไชยมงคล
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันติภาพ  สุริวรรณ
 
1. นายประเสริฐ  ปัญญาธิ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรวิทย์  บุญตัน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุน  มอนคำ
2. เด็กหญิงสันฤทัย  -
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชมเชย
 
1. นางนวรัตน์  ปัญญาธิ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศภัค  ดวงไชยา
2. นายอภิเดช  จันทร์สว่าง
3. นางสาวไพรินทร์  เกิดไกล
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  สมผิว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.05 ทอง 7 1. เด็กชายธนโชติ  ธิน้อย
2. เด็กชายธีรพันธ์  สกุลพงษ์
3. เด็กชายปรเมศร์  จันตา
4. เด็กชายภูวดล  แก้วกำเนิด
5. เด็กชายอิทธิพัทธ์  โชติคุด
 
1. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรชัย  สัมพันธ์
2. นางสาวดารานุช  ไชยฝาง
3. นายพล  ทรัพย์เจริญ
4. นายวิสุทธิ์  ศิรินนท์
5. นายศุภวิชญ์  บุญขวาง
 
1. นางสาวดาริณี  ฟ้าร่วน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามินทร์ระวี  สังขทัต ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณัฎฐนิช  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงธนีกานต์  ผาสพ
4. เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีจันทร์แปง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกลจาก
 
1. นางกุลธิดา  วรส
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิพัทธิ์   สุขอโณทัย
2. นางสาวสุวิตรา   ศรีชัย
3. นายอัยก่าร   สุภานันท์
4. นางสาวเยาวเรศ  ก้านทอง
5. นางสาวเรณุกา  ผ่องใส
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขุนชัย   ไชยนาม
2. นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะ
3. นายวรุตฆ์   เหล่าดง
4. นางสาวสกนรัตน์   พุทธพันธ์
5. นายเจริญ   เรือแก้ว
 
1. นางสาวจิรนันท์  พงศ์ธัญญาเขต
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลิขิตดำรงกุล
2. นายกิตติพงศ์  วรรณะ
3. นางสาวจิราภา  แก้วสุข
4. นางสาวจุฑาทิพย์  คนมั่น
5. นางสาวจุฑามาศ  กัยธยศ
6. นายณัฐพงศ์  พระบาง
7. นายตุลชัย  ชัยวรรณ์
8. นายนรินทร์  สายแวว
9. นางสาวปรียาภรณ์  จเลมุนิล
10. นายพงศกร  สิงห์คำ
11. นางสาวพรรนิภา  แสงเขื่อน
12. นางสาววิไลพร  กันทา
13. นางสาวศิริกาญจน์  สิงค์คำ
14. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  เปียงทา
15. นายศุภวิชญ์  บุญขวาง
16. นายสรไกร  ไชยคำ
17. นายสุพัด  บุญนำ
18. นางสาวสุภนิตย์  กิติ
19. นายอมรเทพ  ไหลหลั่ง
20. นายอิทธิการณ์  หมื่นเผือก
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
2. นางสาวประภาพร  มอญแสง
3. นายภานุวัฒน์  กุ่นใจ
4. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
5. นายอาบบุญ  สมชำนาญ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐชนก  เคลือบนอก
 
1. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพันธิตรา  นามวงศ์พรหม
 
1. นางกุลธิดา  วรส
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษตพจน์  กาปัญญา
2. เด็กหญิงพุทธิมล  ชัยชนะ
 
1. นางสาวดาริณี  ฟ้าร่วน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.42 ทอง 8 1. นายณัฐดนัย  เพียรธรรม
2. นางสาวณิชากร   ทองสกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรนัย  สินพุ
2. เด็กชายพิเชฐ  แก้ววิจิตร
3. เด็กชายอาทิตย์  คอนจา
 
1. นายจำเริญ  ทินนิน
2. นายมานะ  โสภาเลิศ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีพร  จิโรภาสสกุล
2. นางสาวช่อผกา  ศิริปัญญา
3. นางสาวลลิตา  ปัญญาวงศ์
 
1. นายจำเริญ  ทินนิน
2. นางสาวสุมาลี  เกตุวงษ์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กาทู
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินต๊ะก๋อน
 
1. นายมานะ  โสภาเลิศ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐดนัย  นามภิชัย
2. นางสาววรรณิศา  แก้วไหลมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยองจา
 
34 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  เรือแก้ว
2. เด็กหญิงพิมมาดา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  คำตั๋น
 
 
35 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  เลาจาง
2. นายเดชา  ภูริบริบูรณ์
3. นายเอกพร้อมพงษ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศรี
 
36 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุส  จัดจาน
 
 
37 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจพร  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศรี
 
38 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  มนต์เสก
2. เด็กหญิงดาราภรณ์  ทองก้อน
 
1. นางมยุรี  อินทไชย
 
39 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวลา  ไชยฝาง
 
 
40 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพิมพิกา  ไตรปิ่น
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศรี
 
41 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  รู้ดี
2. นางสาวจันทกานต์  สมแจ้
3. นายจีระวุฒิ   ผ่องแผ้ว
4. นางสาวจุฑามาศ   ยงญาติ
5. นางสาวจุรีรัตน์  สินธุไพรวัลย์
6. นางสาวชนากานต์   ผ่องแผ้ว
7. นายณัฐกิจ   คุณาธรรม
8. นายณัฐดนัย   อินทไชย
9. นายณัฐพล   กองเมือง
10. นางสาวธันยมัย   จักษุ
11. นางสาวนิตยา   แก้วใจมา
12. นายนิตินัย   มะโนชัย
13. นายปฐวี  จอมงาม
14. นางสาวพรพรรณ  อักกโชติพันธุ์
15. เด็กหญิงพรสวรรค์  จินารักษ์
16. นางสาวพัชรินทร์   จำปาทอง
17. เด็กหญิงพิมประภา  อนุ
18. นางสาวรัญชนา  แซ่ล้อ
19. นางสาววรัญญา  กันทะวงศ์
20. นายวิทยา   ดงรักษ์
21. เด็กหญิงศรินทร์ญา  ตามควร
22. นายศักราวุฒิ   คำตัน
23. เด็กหญิงศุทธิชา  ประทุม
24. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
25. นางสาวสิรินัดดา  สัตยาจิตอานุภาพ
26. นางสาวสิริลักษณ์  เนืองนิตย์
27. นางสาวสุดาเรตน์   เนตรปัญญา
28. นายสุทธิชัย  นันตา
29. นายสุรศักดิ์  วังใส
30. นางสาวอาทิตยา  แสงเขื่อน
31. นายเพ็ญเพชร  เมืองมูล
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอุกฤต  คนสะอาด
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกายดาว  ปัญบุญมา
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิชัย  นันตา
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวสุดาเรตน์  เนตรปัญญา
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอานุกูล  คนสอาด
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววรัญชนา  แซ่ล้อ
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
48 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพรรณ  อุ่นเมือง
2. นายกันต์กฤษฎ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวขวัญกมล  บุญห้า
4. นางสาวจุฬารัตน์  จิโน
5. นางสาวณัฐกานต์  สายละออ
6. นายณัฐพล  คตภูธร
7. นายธนกร  สาระจันทร์
8. นางสาวนิชกานต์  ธรรมสอน
9. นายบวร  สาระจันทร์
10. นางสาวพรพิมล  สุกันทา
11. นายภาณุวัฒน์  ระวิวรรณ์
12. นายรัฐวรรณ  มะโนสอน
13. นางสาวศิริวรรณ  แก่นตาคำ
14. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
15. นายเอกชัย  แก้วเป็ง
16. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายทรงยศ  บุตรพรม
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนท์ธวัช  แก้วโพธิ์
2. เด็กชายสุติพร  สิงห์คำ
 
1. นายจาตุรงศ์  ยืนยงศีรีมาศ
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธีร์  ศรีทิพย์
2. เด็กชายอุกฤษณ์  จักรวันนา
 
1. นายจาตุรงศ์  ยืนยงศีรีมาศ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุรักษ์  รังษี
2. นายอิศราพงษ์  ทาวงค์ดี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปารเมศ  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงพัสดา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรนันท์  จันทาชา
2. เด็กชายอนุพนธ์  สุริวรรณ
 
1. นายจาตุรงค์  ยืนยงศีรีมาศ
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนุรเวท  อายุมั่น
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิสัน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิตา  บุญญานุพันธ์
2. นางสาวจิรประภา  จันทร์หลวง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  วงเวียน
2. นายบุญญาฤทธิ์  แก้วดาว
3. นางสาวแดง  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกฤษกร  บุญเจาะ
2. นายพงศธร  กะนะ
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชนาธิป  เขียวคำสุข
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แก้วมณี
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
 
60 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กชายแซนด์  ศิวายพราหมณ์
 
1. นางสาวมันทนา  พรเพิ่มสุข
 
61 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยะนาท  ศิริพาณิชย์
 
1. นางสาวมันทนา  พรเพิ่มสุข
 
62 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อภัยกลาง
 
1. นางเอมอร  กันธะวัง
 
63 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตีรณา  แซ่หยาง
 
1. นางเอมอร  กันธะวัง
 
64 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ใจดี
 
1. นางสายพิณ  ไชยวรรณ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวนิชาภัทร  ดาวแสง
 
1. นางเทพินทร์  จิตตางกูร
 
66 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรนรี  มหิทธิการ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  วรรณจักร์
 
67 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่เผิง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  วรรณจักร์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหลงเซียง  แซ่ฮุย
 
1. นางสาวชวัญนภา  พรหมมนัส
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวชัญญา  กองสถาน
2. นายนนทนันท์  กิติ
3. นายพงษ์พันธ์  ปัญญาเรือน
4. นางสาวพิชญาภรณ์  ขาวอินทร์
5. นางสาวศิวาพร  ไพรวัลย์
6. นางสาวสิริจิต  จันทร์แดง
7. นางสาวสิริรักษ์  อินทพินธ์
8. นายอนุรักษ์  รังษี
9. นายเกษมสันต์  ปัญญาธิ
 
1. นางสาวดาริณี  ฟ้าร่วน
2. นางสาวสุมาลี  เกตุวงษ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัชชา  เชิดชูเผ่าพงศ์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  ไชยฝาง
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกัณกนิษฐ์  รู้ดี
2. นางสาวสุวนันท์  ดอนดี
3. นางสาวอังคณา  สุวรรณมา
 
1. นางอรอนงค์  ไชยศรี
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพลอย  ไชยา
 
1. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกร  ภาระวงค์
2. เด็กชายเจษฎา  สงฉิม
 
1. นายวัชรินทร์  แซ่เห่อ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกรรภิรมณ์  ตันยะ
 
1. นายสุรศักดิ์  ไชยมงคล
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรทะลิกา  บุตรต๋า
 
1. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวรพล  สิทธิการ
 
1. นายนายธีระวัฒน์  วิละปิง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจารุวรรณ  กลัดแก้ว
 
1. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์