สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายธนรัตน์  นันศิริ
 
1. นางพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนสุข
 
1. นางสาวกีรกานต์  คำขาว
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชนาธิป  เขียวคำสุข
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แก้วมณี
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่เผิง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  วรรณจักร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวรพล  สิทธิการ
 
1. นายนายธีระวัฒน์  วิละปิง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจารุวรรณ  กลัดแก้ว
 
1. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์